Published: 3 March 2023

Mandáhttajuogadibme

Mandáhtaj juogadibme

Gå gájkka jiena li riekknidum de vuostak juogaduvvi belludagáj gaskan Dan maŋŋela mierreduvvi makkir kandidáhta maŋemusát ájrrasin nammaduvvi. Ájrrasa nammaduvvi vuostatjin ulmusjruossimij. Gå e des ienep kandidáhta nammaduvá ulmusjruossimij de bátsidus saje nammaduvvi kandidáhta årnigis válljimsiedilijn.

Rijkkabiejvve

Belludagá val ma li oadjtum binnemusát niellja prosännta jienajs ålles rijkan oassálassti mandáhtaj juogadimen rijkkabäjvváj. Tjuoldas la belludagá ma li oadtjum binnemusát lågenanguokta prosenta jienajs válljimguovlon. Dá belludagá oassálassti de mandáhtaj juogadimen ájggeguovddelis válljimguovlon.

Ållåsit galggi 349 mandáhta juogaduvvat, majs 310 li stuovvása ja 39 hiebadimmandáhta. Hiebadimmandáhtaj ulmme l dahkat nåv proporsjonálak juogadimev mandáhtajs gå máhttelis.

Válljiduvátjit ulmusjjienaj kandidáhttan rijkkabäjvváj de kandidáhtta galggá ulmusjruossimijt oadtjum binnemusát vidá prosänntaj belludagá válljimsiedilijs válljimguovlon.

Kommuvnna- ja dajvvafábmoduvvamij

Válljimin dajvvafábmoduvvamij mandáhta juogaduvvi belludagáj gaskan ma li oadtjum binnemusát gålmmå procenta ienajs ålles dajvan.

Mandáhtaj juogadimen kommuvnnafábmoduvvamij de belludak hähttu binnemusát gålmmå prosenta jienajs oadtjum kommuvnajda ma älla válljimguovlon juogadum ja 2 prosenta kommuvnajda ma älla válljimguovllojuogadum.

Kandidáhttaj válljiduvátji ulmusjjienaj kommuvnna- ja dajvvafábmoduvvamij de kandidáhtta galggá ulmusjruossimijt oadtjum binnemusát vidá prosänntaj belludagá válljimsiedilijs válljimguovlon, gåjt binnemusát 100 ruossima válljimij dajvvafábmoduvvamij ja 50 ruossima válljimij kommuvnnafábmoduvvamij.

Europaparlámännta

Belludaga val ma li oadtjum binnemusát niellja prosännta jienajs ålles rijkan oassálassti mandáhtaj juogadimen Europaparlámänntaj

Parlamentan li ienemusát 751 mandáhta ja mandáhtaj låhko vuododuvvá juohkka sebrulasjrijka álmmukstuorrudahkaj. Jus buojkulvissan Svierigin li 20 mandáhta Europaparlámentan ja belludahka oadtju 10 prosännta jienajs, de belludak lulu aj oadtjot 10 prosännta mandáhtajs, dat javllá 2 mandáhta.

Kandidáhttaj válljiduvátjit ulmusjjienaj Europaparlámänntaj de kandidáhtta galggá ulmusjruossimijt oadtjum binnemusát vidá prosänntaj belludagá válljimsiedilijs ålles Svierigin.