Published: 1 March 2023

Veeljeme-administrasjovne

Ovmessie åejvieladtjh jïh aktöörh utnieh råållah jïh dïedtem guktie veeljemem tjïrrehtidh.

Veeljemeåejvieladtje

Veeljemeåejvieladtje dïedtem åtna veeljemen jïh åålmegeveeljemen tjïrrehtimmiem soejkesjidh jïh iktedidh.

Leeneståvroeh

Leeneståvroe regionaalen Veeljemeåejvieladtje. Leeneståvroe nænnoste vuesiehtimmien gaavhtan veeljemedistrikti bïjre, minngemosth tjaatsestimmieryöknemem gaajhkine veeljeminie jïh mandaath juaka tjïelte- jïh regijovnereeremeveeljeminie.

Leeneståvroeh External link.

Veeljememoenehtsh tjïeltine

Veeljememoenehtse fïerhtene tjïeltesne dïedtem åtna tjaatsestimmiedåastovem fïerhtene veeljemesijjine gusnie veeljijh maehtieh tjaatsestidh jïh aaj dorje annjebodts tjaatsestimmieryöknemem.

Tjïelti veeljememoenehtsh External link.

Veeljemepryövememoenehtse

Veeljemepryövememoenehtse laejhtemh pryövoeh jïh nænnoestimmieh nænnoste.

Veeljemepryövememoenehtse External link.