Published: 1 March 2023

Ålkoelaanteste tjaatsestidh

Datne mij ålkoelaantesne maahtah prievine tjaatsestidh jallh åvtelhbodti tjaatsestidh sveerjen ambassaadine jïh konsulaatine mah tjaatsestimmiedåastovem öörnieh.

Datne gie sïjhth prievine tjaatsestidh tjoerh sjïere prievietjaatsestimmiematerijaalem utnedh.

Maahta dam Veeljemeåejvieladteste, tjïelteste jallh sveerjen ambassaadeste jallh sveerjen konsulaateste dængkodh.

Prievietjaatsestimmiem edtja ålkoelaanteste seedtedh. Datne maahtah aaremosth 45 biejjieh veeljemebiejjien åvteli. Prievietjaatsestimmie tjuara daase båetedh åvteli aalka tjaatsestimmieh ryöknedh.

Datne maahtah åvtelhbodti tjaatsestidh ambassaadine jïh konsulaatine aaremosth 24 biejjieh veeljemebiejjien åvteli. Ih maehtieh tjaatsestidh veeljemebiejjien ålkoelaantesne.