Published: 1 March 2023

Krirriem jïh persovnem tjaatsestidh

Veeljemesïetelh gååvnesieh gaajhkene lehkesne gusnie maahtah tjaatsestidh jïh krirriej luvnie.

Krirriem tjaatsestidh

Datne voestes iereste krirriem tjaatsestidh. Krirrien nomme tjåådtje veeljemesïetelisnie. Jis ih gaavnh dov krirrien veeljemesïetelem, maahtah krirrien nommem tjaeledh gåaroes veeljemesïetelasse.

Persovnetjaatsestimmie

Jis datne sïjhth sjïere krirrien kandidaate edtja veeljeme sjïdtedh, maahtah kroessem kandidaaten nommen åvtese veeljemesïetelisnie bïejedh. Maahtah ajve aktem kandidaatese kroessem bïejedh.

Maahtah aaj persovnem tjaatsestidh, dellie krirrien nommem jïh kandidaaten nommem gåaroes veeljemesïetelasse tjaeledh.