Published: 1 March 2023

Veeljemeöörnegen våaromh

Sveerjen veeljemeöörnegen våarome lea byjjes jïh seamma tjaatsestimmiereakta jïh veeljemh edtjieh frijje, tjeakoes jïh reaktoe årrodh.

Veeljemeöörnege proporsjovneles. Dïhte sæjhta jiehtedh dah krirrieh åadtjoeh dan gellie mandaath v.g rïjhkebiejjesne goh man gellie tjaatsestimmieh dah leah veeljemisnie åådtjeme.

Krirrieh mah sijhtieh veeljemisnie meatan årrodh dam Veeljemeåejvieladtjese bæjhkoehtieh.

Veeljeme rïjhkebeajjan, tjïelte- jïh regijovnereeremidie

Veeljemh rïjhkebeajjan, tjïelte- jïh regijovnereeremidie lea mubpien aejlegen skïereden fïerhten njealjeden jaepien

Veeljeme Europa-parlameentese

Veeljeme Europa-parlameentese lea naan aejkien voerhtjen-ruffien fïerhten vïjhteden jaepien. Veeljeme fïerhten EU-laanten nasjonaale veeljemelaaken mietie jïh Sveerjesne veeljemebiejjie iktesth aejlegsbiejjien.