Publicerad: 14 februari 2023

Kalender för val till Europaparlamentet 2024

 I valkalendern anges tidpunkter och olika händelser för EU-val. Datumet för valdagen i Sverige är inte beslutat ännu.

Året innan valet, 2023

Datum

Händelse

Cirka 1 år före valet

Datum för val till Europaparlamentet 2024 fastställs av Europeiska unionens råd.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att efter förslag från kommunerna besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.


Valår, 2024

Datum

Händelse

Mars månad

Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden.

45 dagar före

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

45 dagar före

Alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige men som ska finnas kvar i den svenska röstlängden ska ha fått sina utlandsröstkort.

30 dagar före

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

30 dagar före

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat EU-land.

24 dagar före

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

24 dagar före

Första dag som en budröst får göras i ordning.

18 dagar före

Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

12 dagar före

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen enligt vallagen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

Valdagen

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Det preliminära resultatet visas på val.se.

Dagen efter valdagen

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

Onsdagen efter

Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Resultat är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som räknar dem igen.

Cirka en vecka efter valdagen

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats.

10 dagar efter att valet har avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.