Publicerad: 7 juni 2023

Ledamöter och ersättare

Här finns information om hur ledamöter och ersättare utses i Sametinget.

Reglerna för Sametingsvalet kan förändras

Det pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga reglerna för val till Sametinget. Regeringen föreslår att ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024. Vi kommer att uppdatera kalendern när riksdagen respektive regeringen har fattat beslut om detta. 

Promemorian Frågor om val till Sametinget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

 

För varje mandat i Sametinget som grupper, partier och liknande sammanslutningar fått utser länsstyrelsen en ledamot. Sedan utser länsstyrelsen även ersättare för ledamöterna.

Ledamöter

I första hand personröster som avgör

Det är i första hand personrösterna som avgör vilka kandidater som blir valda.

Kravet, det vill säga spärren, för att bli invald på personröster är att kandidaten ska ha fått minst 5 procent av partiets totala antal röster, men minst 25 personröster.

Om kandidatnamnet finns på flera olika listor för samma parti räknas personrösterna ihop från de olika listorna.

Av de som klarat spärren är det den kandidat som fått flest personröster som får partiets första mandat, den med näst flest personröster som får det andra mandatet, och så vidare.

Om flera kandidater har fått lika många röster drar länsstyrelsen lott mellan dem.

Om partiet har fått fler mandat än kandidater som klarat spärren för personröster används den så kallade heltalsmetoden (se nedan) när återstående ledamöter utses.

I andra hand invald med hjälp av heltalsmetoden

Heltalsmetoden är en metod för att utse ledamöter som inte valts på personröster.

Heltalsmetoden innebär att valsedlarna ordnas efter vilket kandidatnamn som står överst på flest valsedlar. Det bortses från de kandidater som utsetts till ledamöter med hjälp av personröster.

Om partiet bara har en lista kommer mandaten i praktiken att tillfalla kandidaterna i den ordning de står på listan.

Om partiet har flera listor blir beräkningen mer omfattande. Det görs en beräkningsomgång för varje mandat som ska tillsättas. Efter varje omgång bortses från den som valts in och sorterar valsedlarna på nytt efter vilka namn som nu står överst.

Ett nytt jämförelsetal räknas fram för nästa namn på den lista där det namn som tog mandatet stod på. Övriga kandidater som står överst har kvar sitt jämförelsetal. Det namn som nu har högst jämförelsetal tilldelas nästa mandat.

Och så fortsätter beräkningen tills dess att alla mandat är tillsatta. Vid lika jämförelsetal mellan två eller flera kandidater ska platsen lottas mellan dem.

Ersättare

Ersättare är en person som står på tur att bli invald till ledamot ifall att en ledamot skulle avgå under mandatperioden.

För varje ledamot ska lika många ersättare utses som partiet fått mandat. Men det ska alltid utses minst tre ersättare även om partiet fått färre mandat än tre. En ersättare kan vara ersättare för flera ledamöter.

I första hand utses kandidater som klarat spärren för personröster till ersättare. Beräkningarna går då till på samma sätt som när ledamöter utses på personröster, se ovan.

I andra hand utses den kandidat som står precis efter den valda ledamoten på listan. Det är vanligast att ersättare utses på detta sätt, eftersom de kandidater som klarat spärren för personröster oftast redan blivit ledamöter.

Räkneexempel - hur ledamöter och ersättare utses

Parti X hade vid valet två listor med kandidater, nummer 00100 och nummer 00200.

Parti X fick sammanlagt 410 röster. Detta gav tre mandat.

Rösterna fördelade sig på de två olika listorna såhär:

Valsedel lista 00100 – 151 röster

 1. Anders Andersson
 2. Björn Baer
 3. Carl Calais
 4. David Denson
 5. Eva Erlandsson
 6. Fia Fjällman
 7. Gerd Gunnarsson
 8. Helena Harnek
 9. Inga Ingelson
 10. John Jansson

Valsedel lista 00200 – 259 röster

 1. Karin Kanna
 2. Linn Loman
 3. Mariann Monet
 4. Nina Nutti
 5. Olof Omma
 6. Per Peter Pilvi
 7. Quer Qvarts
 8. Rakel Ranelid
 9. Susanne Sikku
 10. Tinna Tranström

Steg för steg - Vilka blir ledamöter?

 1. Räkna ut spärren för personröster. Spärren för personröster är 5 procent av rösterna för ett parti. Eftersom 5 procent av 410 röster är 21 röster betyder det att en kandidat för Parti X måste få minst 21 personröster för att kunna bli vald på personröster.
 2. Dessutom finns ett krav på minst 25 personröster. Så för Parti X är det minst 25 röster som gäller i det här fallet.
 3. Kontrollera vilka som har klarat spärren för personröster. Två kandidater, Karin Kanna och Björn Baer, uppfyller kraven för att bli vald på personröster och utses därmed till ledamöter.
 4. Eftersom inga fler kandidater uppfyllde kraven för personval ska det tredje mandatet tillsättas med heltalsmetoden.
 5. Stryk de kandidater som tagit mandat och se vilka kandidater som nu står överst på listorna. Överst på respektive lista när de två första mandaten är tillsatt är Anders Andersson (lista 00100) och Linn Loman (lista 00200).
 6. Räkna ut jämförelsetal för de kandidater som står överst. Deras respektive jämförelsetal är samma som antal röster för respektive lista, det vill säga 151 för Anders Andersson och 259 för Linn Loman.
 7. Den som har högst jämförelsetal, Linn Loman, får det tredje mandatet.

Steg för steg - Vilka blir ersättare?

 1. Det ska alltid utses minst tre ersättare för varje ledamot. En person kan vara ersättare för flera ledamöter.
 2. Kontrollera om någon kandidat kan utses till ersättare på personröster. Svaret är nej, de kandidater som klarat spärren är redan utsedda till ledamöter.
 3. Eftersom de ledamöter som utsetts kommer från båda listorna får Parti X två olika uppsättningar ersättare, dvs. två så kallade ersättargrupper.
 4. För Karin Kanna och Linn Loman blir ersättarna de tre som står närmast efter dem på lista nummer 00200. Dessa är Marianne Monet, Nina Nutti och Olof Omma som kommer att vara ersättare för både Kanna och Loman.
 5. För Björn Baer blir ersättarna de tre som står överst på lista nummer 00100 förutom honom själv, det vill säga Anders Andersson, Carl Calais och David Denson. De kommer endast att vara ersättare för Baer.

Mandatfördelning i lagen

När länsstyrelsen utser ledamöter tillämpas reglerna i 14. kap 9 och 10 §§ vallagen (2005:837) om val till riksdagen.

För att en kandidat ska kunna bli vald på personröster gäller dessutom att hen ska ha fått minst 25 personröster.

Regler för att utse ledamöter och ersättare i vallagen Länk till annan webbplats.