Published: 23 November 2020

Mandaath juekedh krirriej gaskem

Daesnie åadtjoeh daejredh guktie lea gosse mandaatide krirriej gaskem juekedh veeljemisnie Saemiedægkan.

Gosse leeneståvroe lea gaajhkh tjaatsestimmieh ryökneme dellie dah Saemiedigkien mandaath juekedh dåehkiej, krirriej jïh dej plearoeh aktanimmiej gaskem, dan mænngan gohtje krirrieh.

Leeneståvroe aaj lïhtsegh jïh sæjjasadtjh muana.

Mandaath juekedh krirriej gaskem

Leeneståvroe dah 31 mandaath juaka krirriej gaskem.

Veeljemisnie Saemiedægkan ij tsagkesem gååvnesh man gellie prosenth akte krirrie edtja åadtjodh guktie meatan årrodh mandaatejuekiemisnie. Dïhte ajve akte veeljemegievlie gååvnese veeljemisnie Saemiedægkan jïh dan gaavhtan ij naan jaabnedimmiemandaate gååvnesh.

Dïhte jemkeme oddetaalevuekie

Ryöknemevuekie mandaatide juekedh krirriej gaskem gohtje jemkeme oddetaalevuekie jïh lea seamma vuekie veeljeminie rïjhkebeajjan, regijovne- jïh tjïeltereeremidie jïh Europaparlamentese.

Leeneståvroe aalka ryöknedh viertiestimmietaalem gaajhkide krirride. Krirriej voestes viertiestimmietaale åådtje gosse fïerhten krirrien ellies låhkoem tjaatsestimmijste juaka taaline 1,4.

Krirrie man jollemes viertiestimmietaale voestes mandaatem åådtje jïh krirrie dan mænngan åådtje orre viertiestimmietaale gosse tjaatsestimmietaale taalem 3 juaka. Dah mubpieh krirrieh, mah eah åadtjoeh voestes mandaatem, utnieh dej viertiestimmietaalem goske mandaatem åadtjoeh.

Gosse krirrie åådtje dan mubpie mandaatem tjaatsestimmielåhkoe juaka taaline 5 gosse orre viertiestimmietaalem ryöknoe, jïh gåalmeden mandaaten mænngan taaline 7, jïh novh vijrebe.

Ryöknemevuesiehtimmie mandaath juekedh

Vuesiehtimmie vuesehte guktie ryöknedh gosse dah voestes njieljie mandaath juakeme veeljeminie jaepien 2009.

  1. Gaajhki krirriej tjaatsestimmielåhkoem 1,4:ine juaka juktie gaajhki partiji lea viertiestimmietaale.
  2. Dah gïeh 1,4:ine juekemen mænngan stööremes viertiestimmietaalem utnieh lea Jakt- och fiskesamerna. Dah voestes mandaatem åadtjoeh. Jakt- och fiskesamerna:n tjaatsestimmietaalem dan mænngan juaka båetije juekemetaaline, dsj. 356,33. Dah mubpieh seamma aalkoe viertiestimmietaaline gaahtjedh.
  3. Dïhte krirrie man stööremes viertiestimmietaale daelie lea Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet. Dah mubpie mandaatem åådtje.
  4. Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet tjaatsestimmietaale dan mænngan mubpie juekemetaaline juaka, dsj 3 jïh 302,66 sjædta.
  5. Dah man lea stööremes viertiestimmietaale daelie lea Samerna. Dah gåalmeden mandaatem åådtje.
  6. Samernas tjaatsestimmietaale båetije juekemetaaline juaka, dsj. 3, jïh dellie 215,33 sjædta
  7. Dah man lea stööremes viertiestimmietaale daelie lea Guovssonásti. Dah njealjeden mandaatem åådtje.

Naemhtie ryökneme jåarhka goske gaajhkh 31 mandaath leah juakeme.

Ryöknemevuesiehtimmie

Dåehkie, krirrie jallh plearoeh aktanimmie

Tjaatsestimmielåhkoe

Viertiestimmietaale, mandaate 1

Viertiestimmietaale, mandaate 2

Viertiestimmietaale, mandaate 3

Viertiestimmietaale, mandaate 4

Albmut - Almetjh - Almasj - Folke

117

83,57

83,57

83,57

83,57

Guovssonásti

625

446,42

446,42

446,42

446,42

Jakt- och Fiskesamerna

1 069

763,57

356,33

356,33

356,33

Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe

496

354,28

354,28

354,28

354,28

Samerna

646

461,42

461,42

461,42

215,33

Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet

908

648,57

648,57

302,66

302,66

Solidaritet

62

44,28

44,28

44,28

44,28

Vuovdega-Skogssamerna

450

321,42

321,42

321,42

321,42

Mandaath ryöknedh

Veeljemesimulaatore lea dïrrege maam maahtah nuhtjedh mandaath ryöknedh.

Ryöknh veeljemesimulaatorine (på svenska)

Mandaatejuekeme laakesne

Njoelkedasse mandaath juekedh krirriej gaskem Saemiedigkielaakesne (på svenska) External link.