Publicerad: 13 maj 2024

Anmäl att partiet vill delta i ett val

Ett parti som vill delta i ett val måste anmäla det till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. Partier som fått mandat eller partier som anmält sina kandidater blir anmälda automatiskt.

Inför EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Sista dag att anmäla deltagande till EU-valet var den 10 maj 2024.


Bara vissa partier blir automatiskt anmälda till val

I vissa fall blir ett parti automatiskt anmält till nästa val. Det händer om partiet fick mandat i det förra valet, eller om partiet registrerar sin partibeteckning och anmäler sina kandidater till valet.

Partier som fått mandat är automatiskt anmälda till nästa val

Partier som fått mandat i förra valet är automatiskt anmälda till nästa motsvarande val.

Parti som fått mandat i förra valet till

Är automatiskt anmälda till nästa val i

Riksdagen

 • Riksdagen
 • Regionfullmäktige i hela landet
 • Kommunfullmäktige i hela landet
 • Europaparlamentet

Regionfullmäktige

 • Regionfullmäktige i den region där partiet har mandat

Kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige i den kommun där partiet har mandat

Europaparlamentet

 • Europaparlamentet


Partier som anmäler kandidater är automatiskt anmälda till val

Ett parti blir automatiskt anmält till ett val om partiet både har registrerat sin partibeteckning och anmält sina kandidater till valet. Deltagandet gäller bara det val som partiet har anmält sina kandidater till.

Partier som måste anmäla att de vill delta i ett val

Ett parti som inte automatiskt blir anmält till valet måste skicka in en egen anmälan. Partiets beteckning måste uppfylla vissa krav.

Krav på partibeteckning

Ett parti som anmält sig till riksdagsvalet är som huvudregel även anmält till val i samtliga region- och kommunfullmäktige, samt nästa val till Europaparlamentet. Ett parti som anmäler sig till val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller Europaparlamentet är endast anmält till det val som anmälan gäller.

När ska anmälan skickas in?

Anmälan ska ha kommit in till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.

Anmäl ert parti för att delta i EU-valet 2024

Här finns blanketten för att anmäla partier som vill delta i Europaparlamentetsvalet 2024.

Anmäl ert parti för att delta i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026

Här finns blanketten för att anmäla partier som vill delta i 2026 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Lämna in anmälan

Det går att lämna in anmälan på tre sätt:

 • Posta anmälan till Valmyndighetens postadress, som finns på blanketten.
 • Skanna och mejla blanketten till registrator@val.se.
 • Lämna in anmälan till Valmyndighetens kontor, i Skatteverkets lokaler i Sundbyberg.
  Se adress och öppettider

Om det finns en partisymbol ska partiet alltid mejla den till registrator@val.se – oavsett hur blanketten lämnats in.

Kostar det något att anmäla deltagande?

Att anmäla deltagande i val hos Valmyndigheten kostar ingenting. Om partiet dock vill att partibeteckningen ska innehålla en symbol kan partiet behöva anlita någon extern part som tar fram partisymbolen i rätt format.

Vid extra val eller omval

Vid extra val ska Valmyndigheten ha fått anmälan senast 30 dagar före valdagen.

Vid omval kan inte nya partier delta. De partier som var anmälda vid det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet.

Anmälan blir en allmän handling

Partiets anmälan blir en allmän handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan. Handlingarna kan bli offentliga efter sekretessprövning.

Återta anmälan om att delta i val

Ett parti som är anmäld till att delta i val kan återta sin anmälan. Det gäller oavsett om partiet har anmält sig aktivt inför ett val eller om partiet är automatiskt anmält genom att ha mandat eller ha anmält kandidater.

Valmyndigheten ska kunna fatta beslut om att återta ett partis anmälan att delta i val senast 45 dagar före valdagen. Partiet behöver därför lämna in sin begäran om att ta tillbaka sin anmälan senast 46 dagar före valdagen för att Valmyndigheten med säkerhet ska hinna fatta beslut. Det finns ingen särskild blankett för att återta en anmälan om att delta i val, utan partiet får skicka in en skrivelse där det framgår att partiet vill ta tillbaka sin anmälan.

De partier som har en registrerad partibeteckning eller har mandat i en beslutande församling behöver styrka att de vill ta tillbaka sin anmälan att delta i val genom att skicka in följande till Valmyndigheten:

 • Protokoll (i original eller som vidimerad kopia) där det framgår att partiet beslutat att det inte längre ska delta i det aktuella valet, samt vem från partiet som har utsetts till behörig att meddela detta till Valmyndigheten.
 • Senaste årsmötesprotokoll där det framgår vilka som ingår i partiets styrelse så att Valmyndigheten kan säkerställa att beslutet om att återta anmälan om deltagande fattats i behörig ordning.

För övriga partier finns inga formella krav för att ta tillbaka sin anmälan. Valmyndigheten kan dock kräva att partiet skickar in ytterligare handlingar om det finns tvivel ifall det verkligen är partiets önskan att ta tillbaka sin anmälan om att delta i valet.

Valmyndigheten fattar beslut efter granskning

Valmyndigheten granskar anmälan för att partibeteckning och symbol inte ska kunna förväxlas med något annat parti. Vi bedömer inte partiets politik eller partiprogram. Efter granskningen fattar vi beslut och publicerar det i Post- och inrikes tidningar och på val.se.

Om ert parti vill överklaga ett beslut

Det går att överklaga Valmyndighetens beslut att anmäla deltagande i val, till exempel om ett annat parti med liknande namn ska delta i samma val. Då ska partiet överklaga skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att vi publicerat beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens information på riksdagen.se Länk till annan webbplats.