Publicerad: 7 juni 2023

Kalender för val till Sametinget

Här kan du läsa en generell valkalender för valet till Sametinget. I valkalendern anges tidpunkter för olika händelser. Vid varje val fastställs datum för händelserna.

Reglerna för Sametingsvalet kan förändras

Det pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga reglerna för val till Sametinget. Regeringen föreslår att ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024. Vi kommer att uppdatera kalendern när riksdagen respektive regeringen har fattat beslut om detta. 

Promemorian Frågor om val till Sametinget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

 

Året före valår

Datum

Händelse

20 oktober

Sista dag som anmälan till röstlängden ska ha kommit in till Sametinget. Information finns på Sametingets webbplats.

15 november

Sametingets valnämnd ska senast denna dag ha upprättat den preliminära röstlängden. Den ska sedan finnas tillgänglig på ett antal platser i landet för den som vill granska den. Valmyndigheten kungör dessa platser.

15 december

Överklagan av valnämndens beslut om vilka som ska tas upp i röstlängden ska ha kommit till Länsstyrelsen i Norrbotten.


Valåret

Datum

Händelse

15 februari

Länsstyrelsen i Norrbottens län fattar beslut om överklaganden som rör den preliminära röstlängden.

1 mars

Sametingets valnämnd upprättar senast denna dag den slutliga röstlängden.

15 mars

Grupper, partier och liknande sammanslutningar ska senast denna dag anmäla sig och sina kandidater till Valmyndigheten.

Valdagen

Valdagen är den tredje söndagen i maj, vart fjärde år.

Röstning i vallokaler. Sista dag att posta brevröst.

De röster som har tagits emot i vallokalerna skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

En vecka efter valdagen

Tidigast en vecka efter valet startar sammanräkningen av röster hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län granskar och räknar rösterna, fördelar mandaten samt utser ledamöter och ersättare. Resultatet redovisas på Valmyndighetens webbplats så snart det är klart. Valet kan överklagas inom tio dagar från det att valresultatet kungjorts.


Information om valet på Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.