Published: 23 November 2020

Sámediggi

 Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja sámi parlameantta. Sámediggeválggat čađahuvvot goalmmát sotnabeaivvi miessemánus juohke njealját jagi.

Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi, mas leat virgeolbmot, ja maid sámi parlameantta, mas leat álbmotválljejuvvon lahtut.

Sámediggi vuođđoduvvui 1993 ja ulbmil leai buoridit Ruoŧa sámiid vejolašvuođaid seailludit ja ovdánahttit sin kultuvrra.

Sámediggeválggat

Sámediggeválggat čađahuvvot goalmmát sotnabeaivvi miessemánus juohke njealját jagi. Dán válggas sámit válljejit 31 lahtuid ja várrelahtuid geat ovddastit sámi álbmoga parlameanttas.

Visot sámit geat leat ilmmuhan iežaset jienastuslohkui ja maid dohkkehuvvon dasa sáhttet jienastit Sámediggeválggas.

Golbma eiseváldi doaimmahit válggaid

Golbma eiseváldiin lea ovddasvástádus čađahit Sámediggeválggaid:

Sámedikki válgalávdegoddi

Sámedikki válgalávdegotti ovddasvástádus lea dahkat jienastuslogu ja maid ordnet jienastanbáikkiid ja jietnavuostáiváldiid.

Sametinget External link.

Norrbottena leanastivra

Norrbottena leanastivra čađaha loahpalaš jienastanlohkama, nammada lahtuid ja várrelahtuid ja jus leat váidalusat mat gusket gaskkaboddosaš jienastuslohkui de sii mearridit áššis.

Länsstyrelsen i Norrbotten External link.

Válgaeiseváldi

Válgaeiseválddis lea dat obbalaš ovddasvástádus válggaid ovddas. Eiseváldi sádde válgabáhpiriid nugo jienastangoartta. Eiseváldi maid registrere joavkkuid, bellodagaid ja sullasaš ovttastusaid ja sin evttohasaid. Válgaeiseválddi bargu lea maid deaddit jienastanlihpuid.