Published: 9 June 2022

Huvudinnehåll start

Jiednarekknum ja välljimtjuovos

Dánne ådtjo diehtet gukkte jiednarekknum tjaraduvvu ja gukkte välljimtjuovos rekknuduvvu välljimin Sámediggáj.

Norrbottena liena lienastivrra állgá jiednarekknumav mánnodagan välljima maŋŋel.

Jiena giehtjaduvvuji ja välljimkuviera biejaduvvuji välljimlihttáj

Lienastivvra giehtjada jienajt. Jus jiedna lä urdnigit dagaduvvum dä jiedna biejaduvvu välljimlihttáj ja välljidäjje krussiduvvu jienastimlågon.

Jienaj giehtjadibme välljimrummajst

Jiednarekknuja giehtjadi vuostak jienajt välljimrummajst. Rihpi duhkkiduvvum bajeldiskuvierajt ja välldin ulgus välljimkuvierajt.

Jus välljimkuviera lä urdnigit dagaduvvum dä jiednarekknuja bejji dav välljimlihttáj ja krussi välljidiejjev jienastimlågon.

Bajeldiskuvieran, mij lä aj jienastimkurrta, tjudtju välljidiejje namma. Gu jiednarekknuj biejjá välljimkuvierav välljimlihttáj dä juohká välljidiejje namav jienast ja nåvt várrjaluvvu välljidiejje välljimtjehkusav.

Brievvajienaj giehtjadibme

Gu jiednarekknuja lä giehtjadam gájk jienajt välljimrummast giehtjadi brievvajienajt ja giehtjadi jiena lä urdnigit dagaduvvum.

Jiednarekknuja giehtjadi välljidäjje ij lä jienastimlågon krussiduvvum.

Jus välljidäjje lä juo jienastimlågon krussiduvvum dä merrki ahte välljidäjje lä välljimrumman jienastam. Dä brievvajiedna ij duhkkiduvvu ja ij biejaduvvu välljimlihttáj.

Välljimlihtte dubbmiduvvu ja välljimsedila rekknuduvvuji

Maŋŋel gu lienastivvra lä rekknum jienajt ja biejjam duhkkiduvvum välljimkuvierajt välljimlihttáj de dubbmiduvvu välljimlihtte. Jiednarekknuja rihpi välljimkuvierajt ja välldi ulgus välljimsedilijt.

Vuostak rekknuji tjåhkkáj välljimsedilij lågov fiert juhkusij, partijaj ja sjimuk akktavuohtaj. Maŋŋel rekknuduvvu almatjjienaj lågov fiert kandidáhttaj.

Lienastivvra merustallá välljimsedilijt

Lienastivvra merustallá välljimsedilijt návt:

  • Jus välljidäjje lä krussim guäkkte vaj ienap kandidáhtajt – sjaddá jiedna partijaj, ij akktak almatjjiedna.
  • Jus välljidäjje lä biejjam guäkkte vaj ienap välljimsedilijt akta partijaj välljimkuvieraj, men umasse kandidáhttalistojt vaj umasse kandidáhtajt krussim välljimsedilijn – sjaddá jiedna partijaj, ij akktak almatjjiedna.
  • Jus välljidäjje gádoda vaj laseda kandidáhttanamav – Lienastivvra ij lágede.

Välljimsedila ma ällä duhkkiduvvum

Välljimsedila ie duhkkiduvvu jus:

  • Ij tjuodjo nágan partijanamma välljimsedilin.
  • Välljimsedilin lä mierka ma vuojno mehti lä äjjgudijn dagaduvvum, åvvdåmärrkan tjudtju gie lä jienastam,
  • Välljimsedilin lä ienap gu akkta partijanamma vaj jus lä ienap välljimsedila gu akta partijaj välljimkuvieran.