Publicerad: 15 januari 2021

Jienastit välljimin Sámediggáj

Välljimin Sámediggáj mårbmesmano 16 biejven 2021 máhtá guäkkteláhkáj jienastit. Dån máhtá välljimrumman välljimbiejven jienastit jalá brievvajienastit Sverjin jalá ullgorijkast.

Brievvajienastit Sverjin jalá ullgorijkast

Välljimåjválatj rájjá materiálav ja jienastimkurtav gájkajda ma idni jienastimriektav ja gävdnuji maŋemus jienastimlågon akta máno bájken välljimbiejve åvvdål.

Materiálan lä duv jienastimkurrta, välljimsedila, välljimkuviera, gåptjåskuviera ja diededibme gukkte dån urdni ietjat jienav.

Dån máhtá brievvajienastit nåv spájjta gu lä udtjum materiálav påstå bakkto. Rája brievvajienav maŋemus välljimbiejven vaj jiedna duhkkiduvvu.

Jus dån lä ullgorijkan kannu verrti jienastit åvvdålin vaj båhtá dan muddon gu lä jiednarekknum mårbmesmánon 24 biejven.

Ietján gu materiálav dån dárbaha guäkkte almatja bajjel 18 jábe ma mähtti tjårgådit dån lä ietj urdnim ietjat jienav. Almatja verrtiji duv guoran årrot gu urdni ietjat jienav, men dån i dárbahe vuosedit masa jienasta.

Jus dárbaha viehkev urdnit ietjat brievvajienav

Jus dån lä fábmális jalá sjimuk mij dahká ahte i ietj máhte urdnit ietjat jienav dä máhtá hålájdahttet vihtanav jalá ietjá almatjav viehkedit duv.

Jus lä dárrbo udtju åvvdåmärrkan viehkedit duv krussit almatjav ja biejjat välljimsedilav välljimkuvieraj.

Jienastit välljimrumman välljimbiejven

Välljimin Sámediggáj máhtá jienastit maggár välljimrumman ietj sida välljimbiejven mårbmesmáno 16 biejven 2021. Välljimrumma lä rahpasin klåhkkå 8.00 ja 20.00 gaskan.

Välljimrumma gävdnuji dájn sijijn

Välljimrumma gävdnuji dájn sijijn:

Bájjke

Sajje

Gárasavvon

Tjuggulvisståhpo, Laestadiusvägen 81

Badje Sohppar

Badje Sohppara skåvvlå - sporthálla

Bájil

Gámbal Sporthálla Bäjjveguovdátj, Medborgarvägen 5

Giron

Samedigge kanslija, Adolf Hedinsvägen 58

Jiellevárre

Ávki, Malmbergsvägen 4

Jåhkåmåhkke

Sparbankssalen, Ája-ståhpo, Lärargatan 2-4

Julevu

Kultuvra ståhpo, Skeppsbrogatan 17

Bidum

Girrkoguovdátj, Biduma tjuggulvis Nygatan 23

Skiellet

Stárraståhpo Brinken, Trädgårdsgatan 6

Árjepluovve

Älbmugaståhpo, Strömvägen 23 A

Árviesjávrrie

Sámeståhpo Arvas, Lappstadsgatan 7

Máláge

Tjuggulvishäjbma, Kyrkogatan 3

Suorssá

Almatjij ståhpo, Stationsgatan 16

Dearna

Tärna samservice, V:a strandvägen 11

Vualtjere

Diggeståhpo/turisstabyråa,Tingsgatan 1

Likssjuo

Entrehuset, Gammplatsen

Ubmeje

Tráhppie, Gammlia, Helena Elisabeths väg 4

Straejmie

Almatjij Ståhpo, Ramselevägen 6

Staare

Gaaltije – årrjelsáme kultuvvraguovdátj, Köpmangatan 58

Bienjedaelie

Bienjedaelie skåvvlå, Skolbacken

Orrestaare

Stárraståhpo Kronan, Järnvägsgatan 6

Sjädtavallie

Kulturmagasinet, Packhusgatan 4

Stockhålbmå

Hyresgästlokalen, Åsögatan 79, bv

Götebårrjå

Sámesiebre rumma Götebårjån, Riksdalersgatan 29

Válde maŋen ID-kurtav ja jienastimkurtav

Dån verrti maŋen adnet ID-kurtav ja jienastimkurtav jus galga jienastit ietjat vällimrumman välljimbiejven.

  • Jus i ane nágan ID-kurtav dä máhttá ietjá almatj tjårgådit duv identitiehtav, men dat almatj verrti vuosedit ietjas ID-kurtav.
  • Jus lä åjáldahttám vaj gahtjadam ietjat jienastimkurtav dä máhtá årråsav ådtjot jiednaduasstojijst. Välljimrumman gävdnuji ienap välljimkuviera ja välljimsedila.

Jiednaduasstoja idni duv jienastimkurtav ja räjji duv jienav vijjdábut Norrbottena liena lienastivvraj gunne dat krussiduvvu jienastimlågon ja rekknuduvvu.

Návt dån jienasta välljimrumman

  1. Dån ådtjo välljimkuvierav jiednaduasstojijst.
  2. Dån mana välljimsjierbma duohkáj ja urdni ietjat jienav ikktuk. Välljimsedil tsåggåduvvu välljimkuvieraj.
  3. Dån guorá ietjat välljimkuvierav, jienastimkurtav ja ID-kurtav jiednaduasstojijda.
  4. Jiednaduasstoja giehtjadi ahte jiedna lä urdnigit dagaduvvum ja tjälli ahte dån lä jienastam jienastimluhkuj. Maŋŋel biejjá jiednaduasstoj välljimkuvierav jienastimkurrtaj mij lä aj bajeldiskuviera ja njimmgi tjåhkkáj bajeldiskuvierav. Jiedna biejaduvvu tjuhkkimlårråj.

Jus dån dárbaha viehkev urdnit ietjat jienav välljimrumman

Jus dån lä fábmális jalá sjimuk mij dahká ahte ietj i máhte urdnit ietjat jienav dä máhtá hålájdahttet náganav viehkedit duv välljimsjierbma duogen.

Jus lä dárrbo udtju åvvdåmärrkan viehkedit duv krussit almatjav ja biejjat välljimsedilav välljimkuvieraj.

Ietj mierreda gie gallgá duv viehkedit men máhtá aj hålájdahttet náganav jiednaduasstojijst viehkedit. Jiednaduasstoja verrtiji duv jienav tjiehkosin anedit.

Val och folkomröstningar