Published: 20 April 2021

Jienastit välljimin Sámediggáj

Välljimin Sámediggáj mårbmesmano 16 biejven 2021 máhtá guäkkteláhkáj jienastit. Dån máhtá välljimrumman välljimbiejven jienastit jalá brievvajienastit Sverjin jalá ullgorijkast.

Brievvajienastit Sverjin jalá ullgorijkast

Välljimåjválatj rájjá materiálav ja jienastimkurtav gájkajda ma idni jienastimriektav ja gävdnuji maŋemus jienastimlågon akta máno bájken välljimbiejve åvvdål.

Materiálan lä duv jienastimkurrta, välljimsedila, välljimkuviera, gåptjåskuviera ja diededibme gukkte dån urdni ietjat jienav.

Dån máhtá brievvajienastit nåv spájjta gu lä udtjum materiálav påstå bakkto. Rája brievvajienav maŋemus välljimbiejven vaj jiedna duhkkiduvvu.

Jus dån lä ullgorijkan kannu verrti jienastit åvvdålin vaj båhtá dan muddon gu lä jiednarekknum mårbmesmánon 24 biejven.

Ietján gu materiálav dån dárbaha guäkkte almatja bajjel 18 jábe ma mähtti tjårgådit dån lä ietj urdnim ietjat jienav. Almatja verrtiji duv guoran årrot gu urdni ietjat jienav, men dån i dárbahe vuosedit masa jienasta.

Návte daga gu brievvajienasta

Jus galga brievvajienastit dä dárbaha:

 • ietjat jienastimkurtav/bajeldiskuvierav
 • välljimsedilav
 • välljimkuvierav
 • gåptjåskuvierav
 • guäkkte almatja bajjel 18 jábe ma mähtti vihtanin årrot.

Návte daga gu brievvajienasta

 1. Válde välljimsedilav dat partijast masa sida jienastit. Jus sida almatjjienastit, bieja kruossav dan kandidáhttaj dån ienamusat sida välljiduvvut. Bieja umáhtsastum välljimsedilav välljimkuviera sisa ja gåptjå dav. Dån máhtá njimmgit kuvierav jala máhtsastit gájráv. Dav máhtá dahkat vajgu vihtana ällä lihkusin.
 2. Gu läba guäkkte vihtana gähttjamin bieja välljimkuvierav jienastimkurta/bajeldiskuviera sisa ja njimmgi dav. Tjále ietjat namav jienastimkurta/bajeldiskuviera nala. Gåbbátjak vihtana gallgaba ietjase namajt ja adriessajt aj tjállet.
 3. Bieja njimmgidum jienastimkurtav/bajeldiskuvierav blävvis gåptjåskuviera sisa. Giehtja jus nummer jienastimlågon vujdnu finnsturin. Njimmgi gåptjåskuvierav.

Bieja brievvajienav påsståj maŋemusat ájjlegin mårbmesmáno 16 biejven 2021. Dat lä mákseduvvum aj dunji gie rája ietjat jienav ullgorijkast. Jus dån lä ullgorijkan dä verrti rájjat ietjat jienav åvvdålin vaj båhtá muddon jiednarekknumij mårbmesmáno 24 biejven. Dál lä dån jienastam!

Dárbaha årråsit dahkat?

Iele jienastimkurtav/bajeldiskuvierav vaj gåptjåskuvierav raba dan maŋŋel gu lä njimmgim dav. Válde akktavuodav Sámediggijn jala Välljimåjváladtjajn ja diŋŋgu årrå jienastimateriálav. Lienastivvra ij duhkkida jienastimkurtajt/bajeldiskuvierajt jala gåptjåskuvierajt ma vujdnuji rabaduvvum ja visstik njimmgiduvvum.

Jus dárbaha viehkev urdnit ietjat brievvajienav

Jus dån lä fábmális jalá sjimuk mij dahká ahte i ietj máhte urdnit ietjat jienav dä máhtá hålájdahttet vihtanav jalá ietjá almatjav viehkedit duv.

Jus lä dárrbo udtju åvvdåmärrkan viehkedit duv krussit almatjav ja biejjat välljimsedilav välljimkuvieraj.

Brievvajienastit välljimin Sámediggáj

Brievvajienastit välljimin Sámediggáj

Brievvajienastit välljimin Sámediggáj.

Dån máhtá brievvajienastit gåbbátjak Sverjist

ja ullgorijkast välljimin Sámediggáj.

Dån dárbaha guäkkte vihtana, ietjat jienastimkurtav mij lä aj bajeldiskuviera, välljimsedilav, välljimkuvierav ja gåptjåskuvierav.

Vihtana máhtteba årrot gie bär såjjtá ma läba ullim 18 jábe.

Urdni ietjat jienav iktuk.

Bieja kruossav kandidáhttaj jus sida almatjjienastit.

Bieja välljimsedilav välljimkuvieraj ja gåptjå dav.

Bieja välljimkuvierav bajeldiskuvieraj.

Dav verrti dahkat vihtanij åvdån.

Tjále vuolláj ietjat namajn.

Vihtana dävvdeba ietjaska diedojt ja tjálleba vuolláj ietjaska namaj.

Njimmgi bajeldiskuvierav ja bieja dav gåptjåskuvieraj.

Giehtjat duv nummer jienastimlågon vujdnu finnsturin kuviera åvvdåbielen.

Gåptjå gåptjåskuvierav ja njimmgi dav.

Lienastivra adrässa lä juo tjáleduvvum gåptjåskuvieran.

Dån i dárbahe akktak brievvamierkav.

Bieja kuvierav brievvalårråj maŋemusat välljimbiejven.

Jus dån lä ullgorijkan kannu verrti jienastit åvvdålin vaj båhtá dan muddon gu lä jiednarekknum.

Dál lä dån jienastam ja duv jiedna rájaduvvu Norrbottena liena lienastivvraj gunne jiena rekknuduvvuji.

Jienastit välljimrumman välljimbiejven

Välljimin Sámediggáj máhtá jienastit maggár välljimrumman ietj sida välljimbiejven mårbmesmáno 16 biejven 2021. Välljimrumma lä rahpasin klåhkkå 8.00 ja 20.00 gaskan.

Välljimrumma gävdnuji dájn sijijn

Välljimrumma gävdnuji dájn sijijn:

Bájjke

Sajje

Gárasavvon

Tjuggulvisståhpo, Laestadiusvägen 81

Badje Sohppar

Badje Sohppara skåvvlå - sporthálla

Bájil

Gámbal Sporthálla Bäjjveguovdátj, Medborgarvägen 5

Giron

Samedigge kanslija, Adolf Hedinsvägen 58

Jiellevárre

Ávki, Malmbergsvägen 4

Jåhkåmåhkke

Sparbankssalen, Ája-ståhpo, Lärargatan 2-4

Julevu

Kultuvra ståhpo, Skeppsbrogatan 17

Bidum

Girrkoguovdátj, Biduma tjuggulvis Nygatan 23

Skiellet

Stárraståhpo Brinken, Trädgårdsgatan 6

Árjepluovve

Älbmugaståhpo, Strömvägen 23 A

Árviesjávrrie

Sámeståhpo Arvas, Lappstadsgatan 7

Máláge

Tjuggulvishäjbma, Kyrkogatan 3

Suorssá

Almatjij ståhpo, Stationsgatan 16

Dearna

Tärna samservice, V:a strandvägen 11

Vualtjere

Diggeståhpo/turisstabyråa,Tingsgatan 1

Likssjuo

Entrehuset, Gammplatsen

Ubmeje

Tráhppie, Gammlia, Helena Elisabeths väg 4

Straejmie

Almatjij Ståhpo, Ramselevägen 6

Staare

Gaaltije – årrjelsáme kultuvvraguovdátj, Köpmangatan 58

Bienjedaelie

Bienjedaelie skåvvlå, Skolbacken

Orrestaare

Stárraståhpo Kronan, Järnvägsgatan 6

Sjädtavallie

Tonhallen, Universitetsallén 24

Stockhålbmå

Hyresgästlokalen, Åsögatan 79, bv

Götebårrjå

Sámesiebre rumma Götebårjån, Riksdalersgatan 29

Válde maŋen ID-kurtav ja jienastimkurtav

Dån verrti maŋen adnet ID-kurtav ja jienastimkurtav jus galga jienastit ietjat vällimrumman välljimbiejven.

 • Jus i ane nágan ID-kurtav dä máhttá ietjá almatj tjårgådit duv identitiehtav, men dat almatj verrti vuosedit ietjas ID-kurtav.
 • Jus lä åjáldahttám vaj gahtjadam ietjat jienastimkurtav dä máhtá årråsav ådtjot jiednaduasstojijst. Välljimrumman gävdnuji ienap välljimkuviera ja välljimsedila.

Jiednaduasstoja idni duv jienastimkurtav ja räjji duv jienav vijjdábut Norrbottena liena lienastivvraj gunne dat krussiduvvu jienastimlågon ja rekknuduvvu.

Návt dån jienasta välljimrumman

 1. Dån ådtjo välljimkuvierav jiednaduasstojijst.
 2. Dån mana välljimsjierbma duohkáj ja urdni ietjat jienav ikktuk. Välljimsedil tsåggåduvvu välljimkuvieraj.
 3. Dån guorá ietjat välljimkuvierav, jienastimkurtav ja ID-kurtav jiednaduasstojijda.
 4. Jiednaduasstoja giehtjadi ahte jiedna lä urdnigit dagaduvvum ja tjälli ahte dån lä jienastam jienastimluhkuj. Maŋŋel biejjá jiednaduasstoj välljimkuvierav jienastimkurrtaj mij lä aj bajeldiskuviera ja njimmgi tjåhkkáj bajeldiskuvierav. Jiedna biejaduvvu tjuhkkimlårråj.

Jus dån dárbaha viehkev urdnit ietjat jienav välljimrumman

Jus dån lä fábmális jalá sjimuk mij dahká ahte ietj i máhte urdnit ietjat jienav dä máhtá hålájdahttet náganav viehkedit duv välljimsjierbma duogen.

Jus lä dárrbo udtju åvvdåmärrkan viehkedit duv krussit almatjav ja biejjat välljimsedilav välljimkuvieraj.

Ietj mierreda gie gallgá duv viehkedit men máhtá aj hålájdahttet náganav jiednaduasstojijst viehkedit. Jiednaduasstoja verrtiji duv jienav tjiehkosin anedit.

Jienastit välljimrumman välljimin Sámediggáj

Jienastit välljimrumman välljimin Sámediggáj

Jienastit välljimrumman välljimin Sámediggáj

Välljimbiejven máhtá jienastit välljimin Sámediggáj välljimrumman gunne bär såjjtá Sverjin.

Válde maŋen ietjat jienastimkurtav mij lä aj bajeldiskuviera ja id-kurtav välljimrummaj.

Válde välljimkuvierav ja vällji välljimsedilav.

Mana guoros välljimsjierbma duohkáj.

Bieja kruossav kandidáhttaj jus sida almatjjienastit.

Bieja välljimsedilav välljimkuvieraj ja gåptjå dav.

Mana jiednaduasstojij ja vadde sunji ietjat id-kurtav, välljimkuvierav ja jienastimkurtav.

Jiednaduasstoj giehtjada duv identitiehtav ja tjállá dån lä jienastam.

Jiednaduasstoj biejjá duv välljimkuvierav bajeldiskuvieraj ja njimmgi dav.

Jiednaduasstoj biejjá maŋemusat bajeldiskuvierav tjuhkkimlårråj.

Dál lä dån jienastam ja duv jiedna rájaduvvu Norrbottena liena lienastivvraj gunne jiena rekknuduvvuji.

Val och folkomröstningar