Published: 20 April 2021

Veeljemisnie Saemiedægkan tjaatsestidh

Veeljemisnie Saemiedægkan suehpeden 16.b. 2021 maahtah göökte vuekine tjaatsestidh. Maahtah veeljemesijjesne veeljemebiejjien tjaatsestidh vuj prievine tjaatsestidh Sveerjesne vuj ålkoelaanteste.

Prievine tjaatsestidh Sveerjesne vuj ålkoelaanteste

Medtie aske veeljemebiejjien åvteli Veeljemereereme materijaalh jïh tjaatsestimmiekåarhth seedtie gaajhkide gïeh tjaatsestimmiereaktam utnieh jïh leah meatan minngemes tjaatsestimmielåhkosne.

Dah materijaalh leah dov tjaatsestimmiekåarhte, veeljemesïetelh, veeljemeskuahpa, gaptjeseskuahpa jïh bïevnesh guktie dov tjaatsestimmiem öörnedh.

Datne maahtah prievine tjaatsestidh rætnoe dov materijaalem påastine åådtjeme. Seedth prievietjaatsestimmiem seejnemes veeljemebiejjien guktie tjaatsestimmie ryöknesovvedh.

Jis datne ålkoelaantesne maahtah daarpesjidh dov tjaatsestimmiem aarebi seedtedh guktie tjaatsestimmieryöknemasse jaksa suehpeden 24.b.

Materijaali lissine daarpesjh göökte almetjh båarasåbpoe 18 jaepeste gïeh maehtieh vihtiestidh datne dov tjaatsestimmiem öörneme.

Dah almetjh edtjieh dov lïhked årrodh gosse dov tjaatsestimmiem öörnh, men ih daarpesjh vuesiehtidh mïsse tjaatsestidh.

Naemhtie darjoeh gosse prievine tjaatsestidh

Jis edtjh prievine tjaatsestidh dellie daarpesjh:

 • dov tjaatsestimmiekåarhte/ålkoeskuahpa
 • veeljemesïetele
 • veeljemeskuahpa
 • gaptjeseskuahpa
 • göökte almetjh mah båarasåbpoe 18 jaepeste, dah leah væhnah

Naemhtie darjoeh gosse prievine tjaatsestidh

 1. Veeljh veeljemesïetelem dehtie krirreste maam sïjhth tjaatsestidh. Jis sïjhth persovnem tjaatsestidh edtjh voestegh kroessem veeljemesïetelasse tjaeledh dan kandidaaten nommen uvte maam sïjhth edtja veeljeme sjïdtedh. Bïejh ovmarngestamme veeljemesïetelem veeljemeskuahpese jïh gaptjh dam, maahtah dam njimkehtidh jallh leahpam dan sïjse marngestidh. Daam maahtah darjodh jis væhnah eah leah dov baalte.
 2. Dellie tjuerieh dah væhnah dov baalte årrodh, bïejh dov veeljemeskuahpam tjaatsestimmiekåarhten/ålkoeskuahpen sïjse jïh daam njimhkehth. Tjaelieh dov nommem tjaatsestimmiekåarhtese. Gåabpatjahkh væhnah edtjieh aaj dej nommh jïh adressh dïsse tjaeledh.
 3. Bïejh dam gaptjeme tjaatsestimmiekåarhtem/ålkoeskuahpam dïsse plaave gaptjeseskuahpan sïjse. Gïehtjh nummerem tjaatsestimmielåhkoste föönsterisnie vååjnoe. Njimhkehth ålkoeskuahpam.
 4. Seedth prievietjaatsestimmiem seejnemes aejlegen suehpeden 16.b. 2021. Portoe lea maakseme, aaj dov åvteste gie dov tjaatsestimmiem ålkoelaanteste seedth. Jis datne ålkoelaantesne tjoerh datne dov tjaatsestimmiem aarebi seedtedh guktie dïhte båata åvteli tjaatsestimmieryökneme aalka suehpeden 24.b. Daelie datne leah tjaatsestamme!

Daarpesjh dam ikth vielie darjodh?

Aellieh rïhpesth tjaatsestimmiekåarhtem/ålkoeskuahpam jallh gaptjeseskuahpam mænngan datne leah dam gaptjeme. Gaskesadth Saemiedigkiem vuj Veeljemereeremem jïh dængkoeh orre tjaatsestimmiematerijaalh. Tjaatsestimmiekåarhte/ålkoeskuahpa vuj gaptjeseskuahpa mah vååjnoes rïhpestamme jïh dan mænngan gaptjeme viht ij sjïdth dåhkasjahteme leeneståvroste gosse dah tjaatsestimmide ryöknoeh.

Jis viehkiem daarpesjh dov prievietjaatsestimmiem öörnedh

Jis dov svihtjemeheaptoe jallh seamma leejns mestie ih maehtieh dov jïjtje tjaatsestimmiem öörnedh maahtah aktem væhnijste jallh mubpie almetjem gihtjedh jis maahta datnem viehkiehtidh.

Jis daarpesjh åådtje dïhte vuesiehtimmie datnem viehkiehtidh persovnetjaatsestimmiem vïhtesjidh jïh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese bïejedh.

Tjaatsestidh prievine veeljemisnie Saemiedægkan

Tjaatsestidh prievine veeljemisnie Saemiedægkan

Tjaatsestidh prievine veeljemisnie Saemiedægkan

Datne maahtah prievine tjaatsestidh dovne Sveerjeste jïh ålkoelaanteste veeljemisnie Saemiedægkan.

Datne daarpesjh göökte væhnah, dov tjaatsestimmiekåarhtem mij aaj ålkoeskuahpa, veeljemesïetelem, veeljemeskuahpam jïh gaptjeseskuahpam.

Væhnah maehtieh gie akt årrodh mah leah 18 jaepien illeme.

Öörnh dov tjaatsestimmie oktegh.

Bïejh kroessem kandidaaten nommen åvteli jis sïjhth persovnem tjaatsestidh.

Bïejh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese jïh gaptjh dam.

Bïejh veeljemeskuahpam gaptjeseskuahpese.

Daam edtjh darjodh gosse dah væhnah vuartasjieh.

Tjaelieh nualan dov nommine.

Væhnah dievhtieh dej bïevnesh jïh nualan tjaelieh dej nommigujmie

Gaptjh ålkoeskuahpam lïjmine jïh bïejh dam gaptjeseskuahpese.

Vaaksjoeh dov nummerem tjaatsestimmielåhkosne vååjnoes föönsterisnie skuahpan åvtebielesne.

Gaptjh gaptjeseskuahpam jïh lïjmesjh dam.

Leeneståvroen adressem leah joe prænteme gaptjeseskuahpesne.

Ih datne frimïerhkem daarpesjh.

Bïejh skuahpam prievielådese minngemes veeljemebiejjesne.

Jus dån la ålggorijkan de dávk hähttutja árabut ietjat jienav påvsstit vaj jåvsåt ájge bále jiednarieknnimij.

Daelie datne leah tjaatsestamme jïh dov tjaatsestimmiem seedtie leeneståvrose Norrbottenen gusnie dah tjaatsestimmieh ryöknoeh.

Veeljemesavkesne veeljemebiejjesne tjaatsestidh

Veeljemisnie Saemiedægkan maahtah tjaatsestidh seamma mij veeljemesavkesne veeljemebiejjesne suehpeden 16.b. 2021. Veeljemesavkah ræhpas tsåahka 8.00 raejeste 20.00 raajan.

Veeljemesavkah dennie sijjine

Veeljemesavkah dennie sijjine:

Sijjie

Savka

Gáresavvun

Församlingsgården, Laestadiusvägen 81

Övre Soppero

Övre Soppero skuvle - sporthallen

Pajala

Gamla Sporthallens Dagcentra, Medborgarvägen 5

Girun

Saemiedigkien kanslije, Adolf Hedinsvägen 58

Gällivare

Ávki, Malmbergsvägen 4

Jokkmokk

Sparbankssalen, Àja-huset , Lärargatan 2-4

Luleå

Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17

Piteå

Kyrkcenter, Piteå församling Nygatan 23

Skellefteå

Stadshuset Brinken, Trädgårdsgatan 6

Arjeplog

Medborgarhuset, Strömvägen 23 A

Arvidsjaur

Arvasgården, Lappstadsgatan 7

Malå

Församlingshemmet, Kyrkogatan 3

Suarssa

Folkets hus, Stationsgatan 16

Dearna

Tärna samservice, V:a strandvägen 11

Vualtjere

Tingshuset/turistbyrån, Tingsgatan 1

Liksjoe

Entrehuset, Gammplatsen

Upmeje

Tráhppie, Gammlia, Helena Elisabeths väg 4

Straejmie

Folkets Hus, Ramselevägen 6

Staare

Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum, Köpmangatan 58

Bïenjedaelie

Funäsdalens skola, Skolbacken

Orrestaare

Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Sundsvall

Tonhallen, Universitetsallén 24

Stuehkie

Hyresgästlokalen, Åsögatan 79, bv

Göteborg

Sameföreningens lokal i Göteborg, Riksdalersgatan 29

Vaeltieh meatan id-paehperh jïh tjaatsestimmiekåarhtem

Datne daarpesjh meatan vaeltedh id-paehperh jïh tjaatsestimmiekåarhtem jis edtjh dov veeljemesavkesne tjaatsestidh veeljemebiejjesne.

 • Jis ih naan id-paehperh utnieh maahta mubpie almetje dov identiteetem vïhtesjidh, men dellie tjuara dïhte almetje id-paehperh vuesiehtidh.
 • Jis datne dov tjaatsestimmiekåarhtem åajaldehtih jallh dam laehpeme maahtah orre åadtjodh tjaatsestimmiedåastoejistie. Aaj gååvnesieh vielie veeljemeskuahpah jïh veeljemesïetelh veeljemesavkesne.

Tjaatsestimmiedåastojh dov tjaatsestimmiekåarhtem nuhtjieh gosse dov tjaatsestimmiem seedtieh Leeneståvrose Norrbottenen leenesne gusnie dah kroessem bïejieh veeljemelåhkosne jïh dam ryöknoeh.

Naemhtie veeljemesavkesne tjaatsesth

 1. Datne åadtjoeh veeljemeskuahpam tjaatsestimmiedåastoejistie.
 2. Datne veeljemebïerjesen duakan vaadtsah jïh dov tjaatsestimmiem öörnh tjïehtjelisnie. Veeljemesïetelem veeljemeskuahpan sïjse bïejh.
 3. Datne dov veeljemeskuahpam, tjaatsestimmiekåarhtem jïh ID-paehperem tjaatsestimmiedåastojidie.
 4. Tjaatsestimmiedåastojh vaaksjoeh tjaatsestimmiem ryöjredih eensilaakan jïh lahtestieh datne tjaatsestih veeljijetjaalegasse. Dan mænngan akte tjaatsestimmiedåastoje beaja veeljemeskuahpam veeljemekåarhtese mij aaj bæjngoldsskuahpa jïh dam njimkehte. Tjaatsestimmiem tjöönghkemeaaskan beaja.

Jis viehkiem daarpesjh dov tjaatsestimmiem öörnedh veeljemesavkesne

Jis datne svihtjemeheaptoem åtnah jallh seamma leejns mestie ih maehtieh jïjtje tjaatsestimmiem öörnedh maahtah viehkiem åadtjodh veeljemebïerjesen duekesne.

Jis daarpesjh maahta vuesiehtimmie datnem viehkiehtidh persovnetjaatsestimmiem vïhtesjidh jïh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese bïejedh.

Datne jïjtje nænnosth gie edtja datnem viehkiehtidh men maahtah aaj gihtjedh naaken dejstie tjaatsestimmiedåastoejistie datnem viehkiehtidh. Tjaatsestimmiedåastojh sjaevehtsdïedtem utnieh jïh eah åadtjoeh soptsestidh mubpide guktie datne tjaatsestih.

Veeljemesijjesne tjaatsestidh veeljemisnie Saemiedægkan

Veeljemesijjesne tjaatsestidh veeljemisnie Saemiedægkan

Veeljemesijjesne tjaatsestidh veeljemisnie Saemiedægkan

Veeljemebiejjesne maahtah veeljemisnie Saemiedægkan tjaatsestidh veeljemesijjesne gusnie akt Sveerjesne.

Vaeltieh meatan dov tjaatsestimmiekåarhtem mij aaj ålkoeskuahpa jïh id-paehperem veeljemesæjjan.

Vaeltieh veeljemeskuahpam jïh veeljh veeljemesïetelem.

Vaedtsieh gåaroes veeljemebïerjesen duakan.

Bïejh kroessem kandidaaten nommen åvteli jis sïjhth persovnem tjaatsestidh.

Bïejh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese jïh gaptjh dam.

Vaedtsieh tjaatsestimmie-dåastojen gåajkoe jïh vedtieh dïsse dov id-paehperem, dov veeljemeskuahpam jïh dov tjaatsestimmiekåarhtem.

Tjaatsestimmie-dåastoje dov identiteetem vååksje jïh tjaelieh datne leah tjaatsestamme.

Tjaatsestimmie-dåastoje dov

Veeljemeskuahpam ålkoeskuahpese beaja jïh dam lïjmesje.

Tjaatsestimmie-dåastoje minngemes ålkoeskuahpam tjöönghkeme-lådese beaja.

Daelie datne leah tjaatsestamm jïh dov tjaatsestimmiem seedtie leeneståvrose Norrbottenen gusnie dah tjaatsestimmieh ryöknoeh.

Val och folkomröstningar