Publicerad: 15 januari 2021

Veeljemisnie Saemiedægkan tjaatsestidh

Veeljemisnie Saemiedægkan suehpeden 16.b. 2021 maahtah göökte vuekine tjaatsestidh. Maahtah veeljemesijjesne veeljemebiejjien tjaatsestidh vuj prievine tjaatsestidh Sveerjesne vuj ålkoelaanteste.

Prievine tjaatsestidh Sveerjesne vuj ålkoelaanteste

Medtie aske veeljemebiejjien åvteli Veeljemereereme materijaalh jïh tjaatsestimmiekåarhth seedtie gaajhkide gïeh tjaatsestimmiereaktam utnieh jïh leah meatan minngemes tjaatsestimmielåhkosne.

Dah materijaalh leah dov tjaatsestimmiekåarhte, veeljemesïetelh, veeljemeskuahpa, gaptjeseskuahpa jïh bïevnesh guktie dov tjaatsestimmiem öörnedh.

Datne maahtah prievine tjaatsestidh rætnoe dov materijaalem påastine åådtjeme. Seedth prievietjaatsestimmiem seejnemes veeljemebiejjien guktie tjaatsestimmie ryöknesovvedh.

Jis datne ålkoelaantesne maahtah daarpesjidh dov tjaatsestimmiem aarebi seedtedh guktie tjaatsestimmieryöknemasse jaksa suehpeden 24.b.

Materijaali lissine daarpesjh göökte almetjh båarasåbpoe 18 jaepeste gïeh maehtieh vihtiestidh datne dov tjaatsestimmiem öörneme.

Dah almetjh edtjieh dov lïhked årrodh gosse dov tjaatsestimmiem öörnh, men ih daarpesjh vuesiehtidh mïsse tjaatsestidh.

Jis viehkiem daarpesjh dov prievietjaatsestimmiem öörnedh

Jis dov svihtjemeheaptoe jallh seamma leejns mestie ih maehtieh dov jïjtje tjaatsestimmiem öörnedh maahtah aktem væhnijste jallh mubpie almetjem gihtjedh jis maahta datnem viehkiehtidh.

Jis daarpesjh åådtje dïhte vuesiehtimmie datnem viehkiehtidh persovnetjaatsestimmiem vïhtesjidh jïh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese bïejedh.

Veeljemesavkesne veeljemebiejjesne tjaatsestidh

Veeljemisnie Saemiedægkan maahtah tjaatsestidh seamma mij veeljemesavkesne veeljemebiejjesne suehpeden 16.b. 2021. Veeljemesavkah ræhpas tsåahka 8.00 raejeste 20.00 raajan.

Veeljemesavkah dennie sijjine

Veeljemesavkah dennie sijjine:

Sijjie

Savka

Gáresavvun

Församlingsgården, Laestadiusvägen 81

Övre Soppero

Övre Soppero skuvle - sporthallen

Pajala

Gamla Sporthallens Dagcentra, Medborgarvägen 5

Girun

Saemiedigkien kanslije, Adolf Hedinsvägen 58

Gällivare

Ávki, Malmbergsvägen 4

Jokkmokk

Sparbankssalen, Àja-huset , Lärargatan 2-4

Luleå

Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17

Piteå

Kyrkcenter, Piteå församling Nygatan 23

Skellefteå

Stadshuset Brinken, Trädgårdsgatan 6

Arjeplog

Medborgarhuset, Strömvägen 23 A

Arvidsjaur

Arvasgården, Lappstadsgatan 7

Malå

Församlingshemmet, Kyrkogatan 3

Suarssa

Folkets hus, Stationsgatan 16

Dearna

Tärna samservice, V:a strandvägen 11

Vualtjere

Tingshuset/turistbyrån, Tingsgatan 1

Liksjoe

Entrehuset, Gammplatsen

Upmeje

Tráhppie, Gammlia, Helena Elisabeths väg 4

Straejmie

Folkets Hus, Ramselevägen 6

Staare

Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum, Köpmangatan 58

Bïenjedaelie

Funäsdalens skola, Skolbacken

Orrestaare

Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Sundsvall

Kulturmagasinet, Packhusgatan 4

Stuehkie

Hyresgästlokalen, Åsögatan 79, bv

Göteborg

Sameföreningens lokal i Göteborg, Riksdalersgatan 29

Vaeltieh meatan id-paehperh jïh tjaatsestimmiekåarhtem

Datne daarpesjh meatan vaeltedh id-paehperh jïh tjaatsestimmiekåarhtem jis edtjh dov veeljemesavkesne tjaatsestidh veeljemebiejjesne.

  • Jis ih naan id-paehperh utnieh maahta mubpie almetje dov identiteetem vïhtesjidh, men dellie tjuara dïhte almetje id-paehperh vuesiehtidh.
  • Jis datne dov tjaatsestimmiekåarhtem åajaldehtih jallh dam laehpeme maahtah orre åadtjodh tjaatsestimmiedåastoejistie. Aaj gååvnesieh vielie veeljemeskuahpah jïh veeljemesïetelh veeljemesavkesne.

Tjaatsestimmiedåastojh dov tjaatsestimmiekåarhtem nuhtjieh gosse dov tjaatsestimmiem seedtieh Leeneståvrose Norrbottenen leenesne gusnie dah kroessem bïejieh veeljemelåhkosne jïh dam ryöknoeh.

Naemhtie veeljemesavkesne tjaatsesth

  1. Datne åadtjoeh veeljemeskuahpam tjaatsestimmiedåastoejistie.
  2. Datne veeljemebïerjesen duakan vaadtsah jïh dov tjaatsestimmiem öörnh tjïehtjelisnie. Veeljemesïetelem veeljemeskuahpan sïjse bïejh.
  3. Datne dov veeljemeskuahpam, tjaatsestimmiekåarhtem jïh ID-paehperem tjaatsestimmiedåastojidie.
  4. Tjaatsestimmiedåastojh vaaksjoeh tjaatsestimmiem ryöjredih eensilaakan jïh lahtestieh datne tjaatsestih veeljijetjaalegasse. Dan mænngan akte tjaatsestimmiedåastoje beaja veeljemeskuahpam veeljemekåarhtese mij aaj bæjngoldsskuahpa jïh dam njimkehte. Tjaatsestimmiem tjöönghkemeaaskan beaja.

Jis viehkiem daarpesjh dov tjaatsestimmiem öörnedh veeljemesavkesne

Jis datne svihtjemeheaptoem åtnah jallh seamma leejns mestie ih maehtieh jïjtje tjaatsestimmiem öörnedh maahtah viehkiem åadtjodh veeljemebïerjesen duekesne.

Jis daarpesjh maahta vuesiehtimmie datnem viehkiehtidh persovnetjaatsestimmiem vïhtesjidh jïh veeljemesïetelem veeljemeskuahpese bïejedh.

Datne jïjtje nænnosth gie edtja datnem viehkiehtidh men maahtah aaj gihtjedh naaken dejstie tjaatsestimmiedåastoejistie datnem viehkiehtidh. Tjaatsestimmiedåastojh sjaevehtsdïedtem utnieh jïh eah åadtjoeh soptsestidh mubpide guktie datne tjaatsestih.

Val och folkomröstningar