Publicerad: 15 januari 2021

Jienastit válljimin Sámediggáj

Válljimin Sámediggáj moarmesmáno 16.b. 2021 máhtá guovteláhkáj jienastit. Jienasta válljimlanján válljimbiejve jali brevvajienastit Svierigin jali ålggorijkan.

Brevvajienastit Svierigin jali ålggorijkas

Válljimfábmudahka rádjá ábnnasijt bájkoj mánov válljimbiejve åvddåla ja jienstimkårtåv gájkajda gejn la jienastimriektá ja li tjáledum maŋemus jienastimlågon.

Ábnas sisanet ietjat jienastimkårtåv, válljimsiedilijt, válljimkuverav, ålgoldiskuverav ja diededimev gåktu gárvvi ietjat jienav.

Máhtá brevvajienastit nåv ruvva gå la ietjat ábnnasijt oadtjum påvståjn. Guode brevvajienav påvsstålådaj maŋemusát válljimbiejve vaj jiedna galggá riekkniduvvat.

Jus la ålggorijkan de dávk hähttutja rádjat ietjat jienav åvdebut vaj jåvsåt ájge bále jiednariekknimij moarmesmáno 24.b.

Ietján gå ábnas de dárbaha guokta ulmutja gudi li ållim 18 jage ja máhtti duodastit dån la gárvvim ietját jienav.

Ulmutja galggi sadjinhin årrot gå gárvvi ietjat jienav, valla dån i dárbaha vuosedit majt jienasta.

Jus viehkev dárbaha gárvvit ietjat brevvajienav

Jus dujna l sáhtusvuohta jali dakkir mij dahká dån ij máhte ietjat jienav gárvvit de gåhtjo vihtanijs avtav jali ietjá ulmutjav duv viehkedit.

Jus la dárbulasj de sån oadtju buojkulvissan viehkedit duv mihttit almasjjienav ja válljimsiedilav biedjat válljimkuverraj.

Jienastit válljimlanján válljimbiejve

Válljimin Sámediggáj jienasta akta makkir válljimlanján válljimbiejve moarmesmáno 16.b. 2021. Válljimlanjá li rahppot kloahkka 8.00 ja 20.00 gaskan.

Válljimlanjá gávnnuji tjuovvo bájkijn

Válljimlanjá gávnnuji tjuovvo bájkijn:

Bájkke

Ladnja

Gárasavvon

Tjoaggulvisdåhpe, Laestadiusvägen 81

Badje Sohppar

Badje Sohppara skåvllå – spårttåhálla

Bájel

Oabme Spårttåhálla Biejvveåroj, Medborgarvägen 5

Giron

Sámedikke dåjmadahka, Adolf Hedinsvägen 58

Jiellevárre

Ávki, Malmbergsvägen 4

Jåhkåmåhkke

Sparbaŋŋkaladnja, Ája-dåhpe , Lärargatan 2-4

Julev

Kultuvra dåhpe , Skeppsbrogatan 17

Bihtám

Bihtáma Girkkoguovdásj, Nygatan 23

Syöldate

Stádadåhpe Brinken, Trädgårdsgatan 6

Árjepluovve

Álmmugadåhpe, Strömvägen 23 A

Árviejsávrrie

Arvasgården, Lappstadsgatan 7

Máláge

Tjoaggulvisdåhpe, Kyrkogatan 3

Suorssá

Álmmuga dåhpe, Stationsgatan 16

Dearnná

Dearnná aktisasjdievnastus, V:a strandvägen 11

Vualtjere

Diggedåhpe/turisstadåjmadahka, Tingsgatan 1

Likssjuo

Boadáldakdåhpe, Gammplatsen

Ubmeje

Tráhppie, Gammlia, Helena Elisabeths väg 4

Straejmie

Álmmuga dåhpe, Ramselevägen 6

Staare

Gaaltije – oarjjelsáme kultuvrraguovdásj, Köpmangatan 58

Bienjedaelie

Bienjedaelie skåvllå, Skolbacken

Orrestaare

Stádadåhpe Kronan, Järnvägsgatan 6

Sjädtavallie

Kultuvrramagasijnna, Packhusgatan 4

Stockholm

Lájggijiddjeladnja, Åsögatan 79, bv

Göteborg

Sámesiebre ladnja Göteborgan , Riksdalersgatan 29

Maŋŋáj válldet duodastuskårtåv ja

Dárbaha maŋŋáj válldet duodastuskåråv ja jienastimkårtåv jus galgá ietjat válljimlanján jienastit válljimbiejve.

Jus dujna illa duodastuskårttå de ietjá ulmusj máhttá duv identitehtav duodastit, valla dalloj hähttu dat ulmusj vuosedit duodastuskårtåv.

· Jus dån la vajálduhttám jali lahppám ietjat jienastimkårtåv de máhtá ådåsav oadtjot jiednaduostudiddjijs. Gávnnuji aj duodde válljimkuvera ja válljimsiedila válljimlanján.

Jiednaduostudiddje adni duv jienastimkårtåv rájatjit duv jienav Norrbottena lenastivrraj gånnå mihttiduvvá jienastimlågon ja riekkniduvvá.

 Návti jienasta válljimlanján

  1. Oattjo válljimkuverav jiednaduostudiddjijs.
  2. Maná válljimsjerma duohkáj ja gárvvi ietjat jienav aktu allasit. Válljimsiedil biejaduvvá válljimkuveraj.
  3. Vatte ietjat válljimkuverav, jienastimkårtåv ja duodastuskårtåv jiednaduostudiddjijda.
  4. Jiednaduostudiddje gehtjadi jiedna l gárvvidum riektaláhkáj ja tjálesti dån la jienastam válljijiddjetjáládusán. Jiednaduostudiddje dan maŋŋela biedjá válljimkuverav jienastimkårttåj mij la aj ålgoldiskuvera ja dábbmi ålgoldiskuverav. Jiedna biejaduvvá tjoahkkimlådaj.

Jus dárbaha viehkev gárvvit ietjat jienav válljimlanján

Jus dujna sahtusvuohta jali dakkir mij dahká dån iesj i máhte gárvvit ietjat jienav de máhtá ulmutjav gåhttjot viehkedit válljimsjerma duogen.

Jus la dárbulasj de sån oadtju buojkulvissan duv viehkedit mihttit sierra almusjjienav ja válljimsiedilav biedjat válljimkuveraj.

Miededa iesj gut duv galggá viehkedit valla máhtá aj gåhttjot jiednaduostudiddjijs avtav duv viehkedit. Jiednaduostudiddjijn la sjávovälggogisvuohta ja e oattjo aktasik giehttot masi la jienastam.

Val och folkomröstningar