Publicerad: 9 november 2022

Dnr: VAL-245

Remiss Revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet

Valmyndighetens svar på remiss över Faktapromemoria 2021/22:FPM34, Revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet.

Justitiedepartementets dnr Ju2022/00545

Sammanfattning

Valmyndigheten instämmer i förslagen till revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten bedömer att de förslag som framgår av promemorian inte innebär behov av någon ändring i vallagen (2005:837). I Valmyndighetens uppdrag ingår bland annat ett ansvar att informera om hur den som vill rösta eller kandidera ska gå till väga. Myndigheten presenterar även informationen på andra språk. I förvaltningslagens (2017:900) regler om myndigheters serviceskyldighet uppställs vidare krav på att myndigheter på ett proaktivt sätt ska lämna enskilda sådan hjälp att de kan tillvarata sina intressen.

I fråga om förslaget till en ny reglering om delning av personnummer m.m. mellan medlemsstaterna krävs en ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val samt följdändringar ifråga om hur sådana uppgifter som räknas upp i förordningen kan lämnas ut till enskild på medium för automatiserad databehandling.

Valmyndigheten bedömer att det finns anledning att betona behovet av ett förbättrat system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att säkerställa ett rättssäkert valgenomförande.

Reglering om sådana standardiserade mallar för försäkran, som enligt förslaget ska användas av unionsmedborgare som registrerar sig som väljare eller kandidat, torde lämpa sig bäst att införa i valförordningen (2005:874).