Publicerad: 17 juni 2024

Huvudinnehåll start

Klaga, överklaga och anmäla

Här får du veta hur det går till att klaga på ordningen i en val- eller röstningslokal, hur du överklagar ett valresultat och vem som prövar överklaganden.

Valmyndigheternas uppgifter och valets genomförande regleras i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Klaga på röstmottagningen

Det är röstmottagarnas uppgift att se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlar och generellt i val- och röstningslokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst. Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna.

I andra hand ska valnämnden i kommunen kontaktas. Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten och rösträkningen går rätt till.

Valmyndigheten har inget tillsynsansvar gentemot kommunerna.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet.

Du har rätt att överklaga valresultatet om:

  • du företräder ett parti som deltagit i valet
  • varit röstberättigad vid valet enligt röstlängden
  • du varit kandidat som blivit utsett till ledamot, efterträdare eller ersättare. Då kan du överklaga det beslutet utan att ha varit upptagen i den aktuella röstlängden.

Överklagandet ska vara skriftligt

Överklagandet måste vara skriftligt. Du kan använda Valprövningsnämndens formulär, skicka e-brev eller vanligt brev. I överklagandet ska du tala om vad du anser är fel eller vilka misstag som kan ha begåtts. Du måste uppge din identitet för att Valprövningsnämnden ska kunna avgöra om du har rätt att överklaga valresultatet.

Om du inte använder Valprövningsnämndens formulär ska du skicka ditt överklagande till Valprövningsnämnden.

Överklaga i rätt tid

Om du vill överklaga ett valresultat kan du göra det tidigast dagen efter valdagen och senast tio dagar efter det att valresultatet kungjorts.

Resultatet av valet till riksdagen och valet till Europaparlamentet kungörs på Valmyndighetens anslagstavla och på val.se. Resultaten i valen till kommun- och regionfullmäktige kungörs genom att länsstyrelsens protokoll över den slutliga rösträkningen läggs fram för granskning.

Valprövningsnämnden prövar överklagandet

Överklaganden som kommit till Valprövningsnämnden kungörs på nämndens anslagstavla och webbplats.

Valprövningsnämnden fattar efter prövning ett beslut som skickas ut till de berörda parterna.

Myndigheter och andra som har hjälpt till vid valet ska lämna de upplysningar och yttranden som Valprövningsnämnden begär.

Valprövningsnämnden kan besluta att upphäva ett val och förordna om omval i ett visst val eller i en viss valkrets om det begåtts fel som med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Om felet kan rättas genom en ny sammanräkning eller någon annan mindre åtgärd kan Valprövningsnämnden i stället besluta om sådan åtgärd.

Valprövningsnämnden är den enda instans som man kan överklaga valresultatet till. Valprövningsnämndens beslut går inte att överklaga. Har du frågor om ett beslut ska du vända dig till Valprövningsnämnden.

På Valprövningsnämndens sidor på riksdagens webbplats finns ett formulär du kan använda när du överklagar ett fastställt valresultat.

Att överklaga ett val eller en folkomröstning (Valprövningsnämnden, riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Olagligt att försöka påverka valen

Det är olagligt att försöka påverka valen eller valutgången, och det kan ge böter eller fängelse. Valmyndigheten polisanmäler alltid misstänkta brott.

Försök att hindra eller påverka valen

Brottet otillbörligt verkande vid röstning innebär att man försöker

  • hindra en omröstning
  • påverka valresultatet, eller
  • påverka genomförandet av ett allmänt val på andra otillåtna sätt.

Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan det ge fängelse i upp till fyra år.

Otillbörlig förmån

Valrättsbrott eller rösträttsbrott innebär att man tar emot eller begär en förmån för att rösta på ett visst sätt eller inte rösta alls. Man kan till exempel begära pengar eller få betalt, eller erbjuda eller ta emot en annan slags förmån. Det kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Ta reda på vad någon annan röstar på

Brott mot rösthemlighet (eller valhemlighet) innebär att man försöker ta reda på hur någon röstar trots att hen inte vill berätta det. För det kan man bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader.