Publicerad: 6 april 2023

Valsäkerhet

Valsäkerhet är ett samlat begrepp för valadministrationens systematiska arbete med att skydda de uppgifter som ska utföras enligt vallagen och andra valrelaterade författningar. Det handlar om säkerhetsskydd och verksamhetsskydd – men även om skydd mot olyckor, informationssäkerhet, krisberedskap och kontinuitetshantering.

Valmyndigheten arbetar med att stärka skyddet av allmänna val i Sverige. Anledningen är en förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och ett ökat antal rapporterade incidenter under föregående val.

Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan valen 2018 bedömt att riskerna för hot, sabotage och desinformation riktade mot genomförandet av allmänna val har ökat.

Att försöka påverka genomförandet av valen är olagligt och kan leda till böter eller fängelse.

Brottsliga handlingar och dess påföljder

Stärkt skydd av valen 2022

Under våren 2020 startade Valmyndigheten projektet stärkt skydd av allmänna val med särskild betoning på skydd av valgenomförandet från antagonistiska hot. Projektet pågick fram till slutet av 2022 och genomfördes med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och anslag 2:4 Krisberedskap.

Med antagonistiska hot menas hot mot allmänna val som exempelvis kan innebära påverkan från främmande makt eller att antagonister hindrar eller avskräcker väljare från att rösta. Det kan även handla om att hota de som arbetar med val eller att undergräva förtroendet för valens genomförande, till exempel genom att sprida falska rykten om när, hur och var valen genomförs.

Antagonistens syfte är vanligtvis att försöka minska de röstberättigades vilja och förmåga att rösta, att försvåra eller sabotera själva valgenomförandet alternativt att skada förtroendet för valgenomförandet.

Med avstamp i projektet genomförde Valmyndigheten inför valen 2022 ett antal aktiviteter som syftade till att ge valadministrationen en fördjupad kunskap om effektiva förberedelser, skyddsåtgärder och förmåga till operativ hantering vid genomförandet av allmänna val.

Valmyndigheten har inom ramen för projektet:

  • producerat en digital introduktionsutbildning om valsäkerhet samt hållit uppföljande workshoppar för landets alla kommuner och länsstyrelser
  • uppdaterat handböcker och andra utbildningsprodukter med råd och rekommendationer gällande valsäkerhet
  • utvecklat en metod och tagit fram en handledning för verksamhetsskyddsanalys
  • producerat en utbildning om bemötande och säkerhet för röstmottagare.

Mycket av det framtagna materialet hittar du på Valcentralen.

Valcentralen Länk till annan webbplats.