Publicerad: 14 juni 2022

Valsäkerhet

Valsäkerhet är ett samlat begrepp för valadministrationens systematiska arbete med att skydda de uppgifter som ska utföras enligt vallagen och andra valrelaterade författningar. Det handlar om säkerhetsskydd och verksamhetsskydd – men även om skydd mot olyckor, informationssäkerhet, krisberedskap och kontinuitetshantering.

Valmyndigheten arbetar med att stärka skyddet av allmänna val i Sverige. Anledningen är en förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och ett ökat antal rapporterade incidenter under föregående val.

Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan valen 2018 bedömt att riskerna för hot, sabotage och desinformation riktade mot genomförandet av allmänna val har ökat.

Att försöka påverka genomförandet av valen är olagligt och kan leda till böter eller fängelse.

Brottsliga handlingar och dess påföljder

Stärkt skydd av valen 2022

Under våren 2020 startade Valmyndigheten ett projekt i syfte att stärka skyddet av allmänna val, med särskild betoning på skydd av valgenomförandet från antagonistiska hot.

Exempel på antagonistiska hot mot allmänna val kan vara påverkan från främmande makt eller att antagonister hindrar eller avskräcker väljare från att rösta. Det kan även handla om att hota de som arbetar med val eller att undergräva förtroendet för valens genomförande, till exempel genom att sprida falska rykten om när, hur och var valen genomförs.

Antagonistens syfte är vanligtvis att försöka minska de röstberättigades vilja och förmåga att rösta, att försvåra eller sabotera själva valgenomförandet alternativt att skada förtroendet för valgenomförandet.

Projektet löper fram till slutet av 2022 och genomförs med stöd av MSB och anslag 2:4 Krisberedskap.

För att ge valadministrationen en fördjupad kunskap om effektiva förberedelser, skyddsåtgärder och förmåga till operativ hantering vid genomförandet av allmänna val har vi bland annat:

  • producerat en digital introduktionsutbildning om valsäkerhet samt hållit uppföljande workshoppar för landets alla kommuner och länsstyrelser
  • uppdaterat handböcker och andra utbildningsprodukter med råd och rekommendationer gällande valsäkerhet
  • utvecklat en metod och tagit fram en handledning för verksamhetsskyddsanalys
  • producerat en utbildning gällande bemötande och säkerhet för röstmottagare.

Mycket av det framtagna materialet hittar du på Valcentralen.

Valcentralen Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten arbetar även med att stärka den nationella incidenthanteringen under 2022 och kommer att producera nationella lägesbilder i samband med valgenomförandet.