Publicerad: 12 januari 2022

Lagar och regler

Här kan du läsa vilken lagstiftning och vilket regelverk som reglerar val och folkomröstningar samt Valmyndighetens verksamhet.

Övergripande lagstiftning

Regeringsformen (SFS 1974:152)länk till annan webbplats

Riksdagsordningen (2014:801)länk till annan webbplats

Kommunallagen (SFS 2017:725)länk till annan webbplats

Brottsbalk (1962:700)länk till annan webbplats

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)länk till annan webbplats

Allmänna val

Vallagen (SFS 2005:837)länk till annan webbplats

Valförordningen (SFS 2005:874)länk till annan webbplats

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2006:1 (pdf, 192 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2006:2 (pdf, 35 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2008:1 (pdf, 615 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2009:1 (pdf, 112 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2013:1 (pdf, 3 MB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2018:1 (pdf, 2 MB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2019:1 (pdf, 3 MB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2021:1 (pdf, 2 MB)

Lag (SFS 2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningarlänk till annan webbplats

Förordning (SFS 2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med vallänk till annan webbplats

Förordning (SFS 2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstninglänk till annan webbplats

Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partierlänk till annan webbplats

Riksarkivets föreskrifter om bevarande hos Valmyndigheten RA-MS 2020:28länk till annan webbplats

Folkomröstningar

Folkomröstningslag (SFS 1979:369)länk till annan webbplats

Lag (SFS 1994:692) om kommunala folkomröstningarlänk till annan webbplats

Val till Europaparlamentet

EG-fördraget (Romfördraget): artikel 190 (Val till Europaparlamentet), artikel 191 (Politiska partier på europeisk nivå)

Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EEG, Euratom, EKSG

Bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Rådets direktiv 93/109/EGlänk till annan webbplats

Bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Rådets direktiv 94/80/EGlänk till annan webbplats

Val till Sametinget

Sametingslagen (SFS 1992:1433) länk till annan webbplats

Förordning (SFS 2008:1280) om val till Sametingetlänk till annan webbplats

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2008:2 (pdf, 284 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2012:1 (pdf, 667 kB)

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2020:1 (pdf, 559 kB)