Publicerad: 1 januari 2024

Lagar och regler

Här kan du läsa vilken lagstiftning och vilket regelverk som reglerar val och folkomröstningar samt Valmyndighetens verksamhet.

Övergripande lagstiftning

Regeringsformen (SFS 1974:152) Länk till annan webbplats.

Riksdagsordningen (2014:801) Länk till annan webbplats.

Kommunallagen (SFS 2017:725) Länk till annan webbplats.

Brottsbalk (1962:700) Länk till annan webbplats.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Allmänna val

Vallagen (SFS 2005:837) Länk till annan webbplats.

Valförordningen (SFS 2005:874) Länk till annan webbplats.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2006:1 Pdf, 192 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2006:2 Pdf, 35 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2008:1 Pdf, 615 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2009:1 Pdf, 112 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2013:1 Pdf, 3 MB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2018:1 Pdf, 2 MB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2019:1 Pdf, 3 MB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2021:1 Pdf, 2 MB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2022:1 Pdf, 2 MB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2023:1 Pdf, 3 MB.

Lag (SFS 2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar Länk till annan webbplats.

Förordning (SFS 2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val Länk till annan webbplats.

Förordning (SFS 2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning Länk till annan webbplats.

Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier Länk till annan webbplats.

Riksarkivets föreskrifter om bevarande hos Valmyndigheten RA-MS 2020:28 Länk till annan webbplats.

Folkomröstningar

Folkomröstningslag (SFS 1979:369) Länk till annan webbplats.

Lag (SFS 1994:692) om kommunala folkomröstningar Länk till annan webbplats.

Val till Europaparlamentet

EG-fördraget (Romfördraget): artikel 190 (Val till Europaparlamentet), artikel 191 (Politiska partier på europeisk nivå)

Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EEG, Euratom, EKSG

Bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Rådets direktiv 93/109/EG Länk till annan webbplats.

Bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Rådets direktiv 94/80/EG Länk till annan webbplats.

Val till Sametinget

Sametingslagen (SFS 1992:1433) Länk till annan webbplats.

Förordning (SFS 2008:1280) om val till Sametinget Länk till annan webbplats.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2008:2 Pdf, 284 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2012:1 Pdf, 667 kB.

Valmyndighetens författningssamling VALFS 2020:1 Pdf, 559 kB.