Publicerad: 25 april 2023

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Här finns information om hur Valmyndigheten hanterar personuppgifter.

Om EU:s dataskyddsförordning – GDPR

Förkortningen står för General Data Protection Regulation. Förordningen gäller som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Valmyndigheten är personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Valmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten

Box 1010

171 21 Solna

Mejla Valmyndigheten

Telefon: 010-575 70 00

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, IP-adress och uppgift om en persons hälsotillstånd. Även bilder är personuppgifter om en person tydligt kan
identifieras på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter kan till exempel innebära att samla in, lagra, överföra, sammanföra och radera personuppgifter.

Exempel på behandling av personuppgifter hos Valmyndigheten

Valmyndigheten hanterar en val- och folkomröstningsdatabas i vilken får behandlas uppgifter om personer som kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en folkomröstning ska hållas, eller är kandidater i val.

Vidare får uppgifter än andra än dessa personer behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Uppgifter om personer som kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en folkomröstning ska hållas gallras senast en månad efter det att det val eller den folkomröstning som uppgifterna hänför sig till har vunnit laga kraft.

Uppgifter om personer som är kandidater i val gallras senast fem år efter utgången av den valperiod som uppgifterna hänför sig till. Valmyndigheten får dock bevara personuppgifter om kandidater i val för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Offentlighetsprincipen – rätten att begära ut allmänna handlingar

Valmyndigheten är en statlig myndighet. Det som skickas till Valmyndigheten eller som skapas hos myndigheten blir så kallade allmänna handlingar. Enligt offentlighetsprincipen har den som begär det oftast rätt att ta del av handlingarna. I vissa enstaka fall kan Valmyndigheten skydda information i handlingar så att vissa personuppgifter inte lämnas ut. Vilken information Valmyndigheten kan skydda bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter behandlar Valmyndigheten?

Uppgifter som behandlas i databasen om personer som kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en folkomröstning ska hållas är sådana om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteckning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring.

När det sedan gäller personer som är kandidater i val får i databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap, födelseort samt partibeteckning och uppgifter att återges på valsedlar. Valmyndigheten hanterar även andra personuppgifter som lämnas till myndigheten.

Härutöver hanterar Valmyndigheten en databas för valet till sametinget. I denna får behandlas uppgifter om personer som har tagits upp i sameröstlängden och om personer som är kandidater till Sametinget. Vad gäller den förra kategorin får uppgifter om personnummer, namn och adress behandlas i databasen, och vad gäller den senare kategorin får uppgifter om personnummer, namn, adress samt partibeteckning och uppgifter att återges på valsedlar behandlas.

Känsliga personuppgifter

Det förekommer att Valmyndigheten tar del av känsliga personuppgifter. Det kan röra sig om uppgifter om politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa eller annat.

Om det inte är nödvändigt bör du undvika att lämna känsliga personuppgifter om dig själv eller om någon annan.

Valmyndighetens ändamål och lagliga grund för behandlingen av personuppgifter

Den behandling av personuppgifter som Valmyndigheten utför stöds på de lagliga grunderna fullgörande av en rättslig förpliktelse, fullgörande av en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, eller efter samtycke.

Vilka får del av personuppgifter?

Medarbetarna på Valmyndigheten har tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Enligt offentlighetsprincipen kan handlingar som finns hos Valmyndigheten och som innehåller personuppgifter lämnas ut till den som begär det.

Behandling av personuppgifter i inkommande e-post och post

Valmyndigheten är skyldig att ta hand om det som skickas in till myndigheten.

All e-post till Valmyndighetens inkorg gallras ett år efter det att det aktuella ärendet avslutats.

Samtycke för beställning via webbformulär

Valmyndigheten behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning.
Den information vi samlar in behandlas av anställda vid Valmyndigheten för att hantera beställningen. Det är frivilligt om du vill lämna uppgifter till oss.

Material för budröstning och brevröstning ska i första hand beställas via det därför särskilt avsedda formuläret, men kan också beställas från Valmyndigheten per e-post eller telefon, från en kommun, en svensk ambassad eller konsulat.

För dubblettröstkort gäller beställning från Valmyndigheten per e-post eller telefon eller från länsstyrelsen.

Vi samlar in följande personuppgifter i formuläret för beställning av brevröstningsmaterial:

  • För- och efternamn
  • Postadress

Vid beställning av dubblettröstkort samlas även personnummer in.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det betyder att dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att kontakta Valmyndigheten och:

  • Begära tillgång till de personuppgifter som Valmyndigheten behandlar om dig (registerutdrag). Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av. Normalt besvarar vi din begäran inom en månad.
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
    Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om eller synpunkter på Valmyndighetens personuppgifts­behandling kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud genom att skicka e-post till dataskyddsombud@val.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med Valmyndighetens behandling av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.