Publicerad: 15 juni 2022

Nationellt valnätverk

Stärkt samarbete och samverkan på nationell nivå bidrar till att stärka skyddet av allmänna val.

I oktober 2021 inrättade Valmyndigheten ett permanent nationellt valnätverk i samarbete med länsstyrelserna, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar.

Valmyndighetens arbete med det nationella valnätverket bedrivs i projektform under 2021‑2022 med hjälp av medel beviljade av Europeiska unionen.

Nätverket träffas kontinuerligt. Vid behov inrättas arbetsgrupper för särskilda sakfrågor.

Tack vare nätverket sker ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myndigheter avseende skydd av genomförandet av allmänna val. Nätverket bidrar även till att skapa goda förutsättningar för samverkan och operativ samordning mellan myndigheterna inför, under och efter allmänna val.

Valnätverket fungerar som länk till det europeiska valnätverket där Valmyndigheten representerar Sverige.

Det europeiska valnätverket (extern sida, på engelska Länk till annan webbplats.

 

EU-flagga

Detta projekt är delfinansierat av Europeiska unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).