Publicerad: 20 april 2023

Huvudinnehåll start

Nationellt valnätverk

Stärkt samarbete och samverkan på nationell nivå bidrar till att stärka skyddet av allmänna val.

I oktober 2021 inrättade Valmyndigheten ett permanent nationellt valnätverk i samarbete med länsstyrelserna, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar.

Tack vare nätverket sker ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myndigheter avseende skydd av genomförandet av allmänna val. Nätverket bidrar även till att skapa goda förutsättningar för samverkan och operativ samordning mellan myndigheterna inför, under och efter allmänna val.

Valmyndighetens arbete med det nationella valnätverket drevs under 2021-2022 inom projektet valsamverkan, delvis med medel från den Europeiska unionen. Det nationella valnätverket kommer fortsättningsvis att upprätthållas av Valmyndigheten som även fungerar som länk till det europeiska valnätverket.

Det europeiska valnätverket (extern sida, på engelska Länk till annan webbplats.