Publicerad: 21 oktober 2021

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 85-20/98213

Remiss Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Valmyndighetens svar på Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.

M2020/0170ti/Nm

1 Sammanfattning

Valmyndigheten tillstyrker förslagets huvudpunkt, att stärka myndigheternas arbete med dess direkta miljöpåverkan och avgränsa arbetet med indirekt miljöpåverkan.

Valmyndigheten har däremot starka invändningar mot konsekvensen av förslaget för Valmyndighetens del och föreslår att Valmyndigheten istället fullt ut integreras i Skatteverkets miljöledningssystem och dess rapportering.

2 Valmyndighetens synpunkter

Valmyndigheten är en nämndmyndighet som leds av en nämnd. Sedan 2016 har Valmyndigheten Skatteverket som värdmyndighet. Den konstruktionen innebär att Skatteverket tillhandahåller lokaler, administrativt stöd inklusive IT-stöd samt administrativa och handläggande resurser till Valmyndigheten. Skatteverket disponerar Valmyndighetens anslag. I praktiken innebär det att alla som arbetar för Valmyndigheten är anställda i Skatteverket. Skatteverket hanterar anställningar, resor, upphandlingar, lokaler, elförsörjning, utskriftshantering, materialproduktion, avfallshantering mm åt Valmyndigheten.

Värdmyndighetslösningen innebär att det successivt har blivit allt svårare och otydligare vad som ska ingå i rapporteringen av Valmyndighetens miljöledningssystem. Till exempel har de anställdas resor sedan 2016 ingått i Skatteverkets redovisning och även alla upphandlingar och rapporteringen kopplat till dem. Det har medfört att Valmyndigheten har fått sänkta betyg på miljöledningsområdet, trots ökad ambition i arbetet, på grund av svårigheter med redovisningen. Detta kommer bli ännu svårare över tid, ju mer uppgifter som Skatteverket sköter åt Valmyndigheten. Under 2020 flyttade Valmyndigheten ihop med Skatteverket och sitter i Skatteverkets lokaler.

Valmyndigheten föreslår därför, efter samråd med Skatteverket, att Valmyndigheten stryks ur 26 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och istället fullt ut integreras i Skatteverkets miljöledningssystem och dess rapportering.

Ärendet är avgjort av Valmyndighetens ordförande Margareta Bergström, ledamöterna Lena Langlet, Sven Oskarsson, Erik Nymansson och Thomas Bull samt ersättarna Magnus Hagevi och Therese Mattsson.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit kanslichefen Anna Nyqvist, som föredragit ärendet.