Publicerad: 1 november 2023

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut

Valmyndigheten kontrollerar att partibeteckningen inte kan förväxlas med någon annan partibeteckning i samma val, och att all formalia är korrekt. Sedan fattar vi vårt beslut.

När anmälan kommer till Valmyndigheten genomför vi flera kontroller. Vi säkerställer att partibeteckningen och eventuell symbol inte kan förväxlas med någon annan partibeteckning som gäller för samma val. Vi kontrollerar också att all formalia är korrekt, inklusive de namnunderskrifter partiet skickat in (alternativt intyg från notarius publicus).

Vårt uppdrag är inte att granska partiets politik eller program.

Så här kontrollerar Valmyndigheten namnunderskrifterna

Valmyndigheten kontrollerar

  • alla namnunderskrifter för anmälan om partibeteckning för val till region- eller kommunfullmäktige
  • ett stickprov av namnunderskrifterna för anmälan om partibeteckning för val till riksdagen eller Europaparlamentet.

Så här fungerar en stickprovsundersökning

Valmyndigheten gör ett stickprov av namnunderskrifterna för anmälan om partibeteckning för val till riksdagen eller Europaparlamentet. Syftet är att avgöra om det totala antalet godkända namnunderskrifter överstiger 1 500.

Stickprovsundersökningen görs med ett statistiskt test som kallas hypotesprövning.

Så här går stickprovet, som kallas hypotesprövning, till:

Valmyndigheten

  • räknar namnunderskrifterna för att se att de är tillräckligt många
  • tar fram 200 slumpvis valda namnunderskrifter
  • kontrollerar att de som skrivit de utvalda namnunderskrifterna har rösträtt i det aktuella valet.
Tabellen visar exempel på hur många godkända namnunderskrifter som behövs beroende på det totala antalet insamlade namnunderskrifter.


Totala antalet namnAntal kontrolleradeAntal korrekta


1 700

200

185

1 600

200

194

1 550

200

199

1 530

200

200


Vi rekommenderar att lämna in fler än 1 500 stycken. Det beror på att en större felmarginal tillåts när det är betydligt fler namnunderskrifter än 1 500.

Det beror på att när antalet godkända namnunderskrifter av urvalet är lika med eller fler än antalet korrekta enligt tabellen, så är det statistiskt signifikant (2,5 procent) lika med eller fler än 1 500 godkända namnunderskrifter.

Om det bara är några fler namnunderskrifter än 1 500 är det svårt att dra några slutsatser av en stickprovsundersökning. Erfarenheten har visat att ett antal underskrifter brukar underkännas av olika anledningar.

Ett parti kan istället för att skicka in namnunderskrifter till Valmyndigheten, skicka in ett intyg från notarius publicus. Då ska notarius publicus antingen göra samma typ av stickprovsundersökning – eller använda en annan metod och beskriva den och resultatet i intyget, så att Valmyndigheten kan bedöma om den är tillförlitlig.

Vi meddelar beslut

Efter kontrollen meddelar vi beslut om registrering eller avslag till partiet.

Om partibeteckningen blir registrerad publiceras beslutet i Post- och inrikes tidningar och på val.se.

Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats.

Valmyndighetens kungörelser

Överklaga ett beslut

Ett parti kan överklaga Valmyndighetens beslut om registrering av partibeteckning. Partiet ska överklaga beslutet skriftligt senast tre veckor efter att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar.

Valprövningsnämnden

  • avgör om den som vill överklaga har rätt att göra det
  • avgör om beslutet kommit in i rätt tid
  • prövar överklagandet och meddelar beslutet.

Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Avregistrering eller ändring

Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen automatiskt. Ett parti kan även begära avregistrering av partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Ändra eller avregistrera partibeteckning