Publicerad: 14 februari 2023

Efter valet

Efter valet fördelas mandaten mellan partierna och ett bevis skickas till de invalda ledamöterna och till ersättarna. Vissa partier anmäls automatiskt till nästkommande val.

Mandatfördelning och efterträdarval

Baserat på länsstyrelsens slutliga rösträkning fördelar Valmyndigheten mandaten för riksdagen och Europaparlamentet och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna.

Länsstyrelsen fördelar mandaten mellan partierna för kommun- och regionfullmäktige och skickar bevis till de invalda ledamöterna och ersättarna.

Olika datum gäller för de nya ledamöternas tillträde, beroende på var de blivit invalda.

Bedömning av röster

Mandatfördelning

Efterträdarval

Om en ledamot i riksdagen lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska riksdagen meddela detta till Valmyndigheten som då utser ny ledamot. Valmyndigheten meddelar riksdagen och ersättaren vem som blivit utsedd.

Om en ledamot i region- eller kommunfullmäktige lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden, ska detta meddelas regionen eller kommun. Länsstyrelsen får då uppgifterna från kommunen eller regionen och utser ny ledamot.

Länsstyrelsen meddelar ersättaren och regionen eller kommunen vem som blivit utsedd.

Automatiskt anmält deltagande vid nästa val

Partier som blir invalda i Europaparlamentet blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till Europaparlamentet.

Partier som blir invalda i riksdagen blir automatiskt anmälda till att delta i nästa val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige i hela landet och för nästa Europaparlamentsval.

Partier som blir invalda i ett region- och kommunfullmäktige blir automatiskt anmälda till att delta i kommande fullmäktigeval.

Automatisk avregistrering om partiet inte deltagit de två senaste valen

En partibeteckning fortsätter att vara registrerad om partiet anmäler kandidater vid val. Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen. Det gäller även om partiet anmält deltagande vid dessa val.

Återbetalning för valsedelstryckning

Om partiet först efter valet har rätt till fria valsedlar, det vill säga om partiet vid det senaste valet till riksdagen eller Europaparlamentet fått minst 1 procent av rösterna i hela landet eller får mandat i region- eller kommunfullmäktige, så återbetalas valsedelskostnaden till partiet.

Länsstyrelsen återbetalar kostnaderna till partiets konto eller adress när valet vunnit laga kraft. Summan motsvarar tryckningen av beställda valsedlar, dock högst kostnaden motsvarande tre gånger antalet röstberättigade.

Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som hanterar både betalningar och återbetalningar för valsedlar.