Publicerad: 15 februari 2023

Kontroll av namnunderskrifter

När ett parti vill anmäla registrering av en partibeteckning ska partiet, om det inte är representerat i den beslutande församling som anmälan gäller, komma in med dokumenterat stöd i form av namnunderskrifter till stöd för sin anmälan.

Valmyndigheten kontrollerar namnunderskrifterna

När anmälan om partibeteckning gäller val till region- eller kommunfullmäktige kontrolleras namnunderskrifterna av Valmyndigheten.

Om anmälan gäller val till riksdagen eller till Europaparlamentet, vilket kräver minst 1 500 namnunderskrifter, gör Valmyndigheten ett stickprov.

Valmyndigheten gör stickprovskontroller

Valmyndigheten använder ett stickprov av namnunderskrifterna för att avgöra om det totala antalet godkända namnunderskrifter överstiger 1 500. En sådan stickprovsundersökning genomförs med ett statistiskt test som kallas hypotesprövning.

Så här går stickprovet till:

  • Kontroll av att antalet namnunderskrifter är minst det antal som krävs.
  • 200 namnunderskrifter tas fram slumpvis.
  • Kontroll görs av dessa 200 namnunderskrifter med avseende på rösträtten. Hur många korrekta namnunderskrifter som krävs beror på det totala antalet namnunderskrifter. En större felmarginal tillåts när det totala antalet undertecknare är väsentligt större än 1 500.
Kontroll av namnunderskrifter

Totala antalet namn

Antal kontrollerade

Antal korrekta

1 700

200

185

1 600

200

194

1 550

200

199

1 530

200

200


När antalet godkända namnunderskrifter av urvalet är lika med eller fler än antalet korrekta enligt tabellen ovan, så är det statistiskt signifikant (2,5%) lika med eller fler än 1 500 godkända namnunderskrifter.

Om det totala antalet namnunderskrifter är marginellt större än 1 500 är det dock svårt att dra några slutsatser av en stickprovsundersökning. Erfarenheten har visat att ett antal underskrifter brukar underkännas av olika anledningar.

Valmyndigheten rekommenderar därför att partiet ger in namnunderskrifter som med viss marginal överstiger 1 500 stycken.

Notarius publicus-intyg

Ett alternativ till att skicka in namnunderskrifter till Valmyndigheten är att visa upp sådana stödförklaringar för notarius publicus. Notarius publicus kan sedan utfärda ett intyg till stöd för anmälan.  Av intyget ska framgå antalet namnunderskrifter som lämnats in och att de undertecknande är röstberättigade i valet till den beslutande församling som anmälan gäller.

Stickprovsundersökning eller annan metod

Om anmälan gäller val till riksdagen eller Europaparlamentet kan en stickprovsundersökning göras. Metoden beskrivs i stycken ovan.

Väljer man att tillämpa en annan metod, ska metoden beskrivas för att Valmyndigheten ska kunna bedöma om den kan läggas till grund för en anmälan om registrering av partibeteckning.

Hur en eventuell stickprovsundersökning genomförts och vilket resultat som kommit ut av densamma ska alltså framgå av intyget som ges in till Valmyndigheten till stöd för anmälan.