Publicerad: 21 januari 2022

Beställning och kostnad

Här finns instruktioner hur partier gör för att beställa namnvalsedlar, viktiga datum att hålla reda på, vem som har rätt att beställa och kostnad för tryck.

På den här sidan hittar ni allt som har att göra med hantering av beställning och kostnad för namnvalsedlar. Under respektive rubrik finns detaljerad information och instruktioner.

Vem får beställa valsedlar?

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa namnvalsedlar. Partiet behöver inte ha registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten. För partier som inte har registrerad partibeteckning och inte heller har mandat i en kommun- eller regionfullmäktige ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet.

Anmäl deltagande i val

Vid sidan av namnvalsedlar finns också blanka valsedlar och partivalsedlar.

Blanka valsedlar och partivalsedlar

Behörig beställare

För att kunna beställa namnvalsedlar för partier med registrerad partibeteckning måste du vara så kallad behörig beställare. Det är också bara den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur. Samma krav gäller för partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige utan att ha registrerad partibeteckning.

Partier måste alltså utse och anmäla behörig beställare om:

 • partiet har registrerat partibeteckningen
 • partiet är representerat i kommunfullmäktige
 • partiet är representerat i regionfullmäktige
 • partiet är representerat i riksdagen.

Sista dag att anmäla behörig beställare är den 28 februari 2022. Använd blanketterna nedan. Som bilaga till blanketterna ska partiet bifoga styrelseprotokoll som visar på vem eller vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar.

Behörig beställare anmäler också kandidater

Det är också behörig beställare som anmäler kandidater. Samma blanketter och datum gäller som för beställning av namnvalsedlar.

Om anmälan av kandidater

Blanketter för behörig beställare

De partier som ställer upp i riksdagsvalet ska lämna in blankett för behörig beställare och styrelseprotokoll till Valmyndigheten. Blanketten och styrelseprotokollet ska visa vem eller vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar för partiet, per län. Valmyndigheten förmedlar informationen till respektive länsstyrelse.

Välj vilket format du vill ladda ner blanketten i, antingen som ifyllnadsbar pdf eller för utskrift att fylla i för hand.

För partier som beställer valsedlar i endast ett län

Partier som ställer upp i endast en kommun eller en region ska lämna in blankett och styrelseprotokoll till länsstyrelsen som visar vem eller vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar för partiet.

Säkerhetsbestämmelser vid beställning via nätet

Om partiet vill beställa namnvalsedlarna via Valmyndighetens valdatasystem Valid ska blanketterna ovan användas för att få tillgång som behörig beställare. Alla som ska arbeta i Valid behöver läsa igenom säkerhetsbestämmelserna.

Säkerhetsbestämmelser för partier vid användning av Valid (pdf, 309 kB)

När länsstyrelserna har lagt till beställarna som användare i Valid skickas ett mejl till respektive person med vidare instruktioner.

Beställa valsedlar via nätet

Länsstyrelsen hanterar partiernas beställningar

Partier som vill beställa namnvalsedlar ska först kontakta länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger information och behörigheter till valdatasystemet Valid.

Partierna måste också lämna in uppgifter om behörig beställare

Länsstyrelsen administrerar beställningen av valsedlar och efter vissa kontroller skickar de den vidare till tryckerierna.

Så beställer ni

Partiets beställare registrerar själv beställningen av namnvalsedlar och kandidatlistor i Valid. En beställning kan sparas först när både grunduppgifter och kandidatlista är registrerade.

Beställaren kan redigera beställningar och kandidatlistor så länge inte partiet skickat in beställningen till länsstyrelsen. Efter det måste ni kontakta länsstyrelsen för att göra ändringar. Vilka ändringar som kan göras är begränsat.

1. Leveransadress

 • Observera att leveransadressen måste vara en gatuadress. Det går inte att leverera till en boxadress. Uppgifter om gatuadress, postnummer och ort är obligatoriska.
 • Det är också obligatoriskt att ni lämnar ett mobilnummer till mottagaren för möjlighet till kontakt gällande leverans.
 • Valsedlarna levereras i buntar om 1000 stycken i kartonger som rymmer max 16 000 valsedlar. En kartong med 16 000 valsedlar väger cirka 20 kilo.

2. Ange antal per upplaga

 • Det går bara att beställa valsedlar i jämna tusental.
 • Om partiet har rätt till fria valsedlar visas den så kallade fria kvoten i Valid. Det som visas är partiets totala antal fria valsedlar för det valet i aktuellt valområde (för riksdagsval fördelas det per riksdagsvalkrets). Ett parti som ska beställa flera olika valsedlar i samma valområde måste själv räkna ut hur fördelningen ska göras mellan valsedlarna.
 • Om partiet beställer en så kallad rikslista (se mer under punkt 3 "Ange var valsedeln ska gälla" nedan): Antalet valsedlar som ni skriver in i fältet ”Beställt antal” gäller den totala volymen.
 • Betalning – om det behövs – och all annan administration sköter den länsstyrelse som tar emot beställningen.

3. Ange var valsedeln ska gälla

 • Ange vilken eller vilka valkretsar som valsedeln är avsedd för. Det finns färdiga knappval för de olika valkretsnamnen och det är denna uppgift som trycks längst ner på namnvalsedeln. Ni kan redigera om ni önskar någon annan text, till exempel ”Hela kommunen”.
 • Namnvalsedel i kommun- eller regionfullmäktigeval är automatiskt giltig i hela kommunen eller regionen även om endast en valkrets står på valsedeln.
 • Namnvalsedlar i riksdagsvalet gäller i princip bara i den valkrets eller de valkretsar som anges. Se vidare nedan vad som gäller för så kallade rikslistor.
 • Om partiet endast har en lista för val till riksdagen som ska gälla i hela landet kryssar ni rutan för rikslista i istället för rutan för alla riksdagsvalkretsar. Valkretsbeteckningen på valsedeln blir då automatiskt ”Hela landet”. Denna lista gäller automatiskt i alla valkretsar i hela landet och partiet behöver inte göra en beställning till några andra länsstyrelser. Vill partiet beställa en lista för enbart en del av landet, till exempel Norrland, ska partiet kontakta Valmyndigheten.

4. Ange om kandidaterna ska vara anmälda

Partier som har registrerad partibeteckning ska ange om kandidaterna på listan (namnvalsedeln) ska vara anmälda – ange ja eller nej. Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater är den 8 april 2022.

Har partiet inte registrerad partibeteckning, eller om datum för sista dag att anmäla kandidater har passerat, så sätts anmälda kandidater automatiskt till "Nej".

Om anmälda och inte anmälda kandidater

5. Registrera kandidatlistan

De uppgifter som ni skriver in för varje kandidat är:

 1. personnummer (trycks inte på valsedeln)
 2. förnamn
 3. efternamn
 4. eventuella övriga id-uppgifter, sätt ett kommatecken mellan orden om det är flera ord.

Namn och id-uppgift skrivs ut på valsedeln precis så som partiet registrerat dem.

Antal kandidater är begränsat på grund av att texten ska vara läsbar för väljarna. Det får plats sammanlagt 72 kandidater på framsidan och baksidan på en namnvalsedel. Observera att den siffran gäller om varje kandidat bara upptar en rad. Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat på valsedeln.

Läs om reglerna för namnvalsedelns utseende och layout och hur valdatasystemet Valid skapar layouten.

Ladda upp lista istället

Om ni redan förberett en lista kan ni ladda upp den. Kandidatlistan behöver vara i filformatet .csv. Det filformatet skapar ni genom att använda Excel eller liknande program och välja att spara filen som en .csv-fil.

Skapa en fil per unik namnvalsedel som ni vill beställa. Ange uppgifterna till namnvalsedeln i fyra kolumner: personnummer, förnamn, efternamn och övrig id-uppgift. Det går inte att lägga till en ytterligare kolumn. Listan får endast innehålla fyra kolumner. Följande bild visar hur kolumnerna i filen ska se ut innan ni sparar den som .csv:

Kandidatlistan ska innehålla fyra kolumner: A) personnummer, B) Förnamn, C) Efternamn, D) Övrig id-uppgift

Observera att listan inte ska ha några rubriker utan måste börja direkt med den första kandidaten.

6. Kontroll av kandidatuppgifter

Valdatasystemet Valid gör automatisk kontroll och visar eventuella avvikelser för beställaren:

 • Personnummerformatet. Personnumret kan till exempel ha fått en siffra för lite, eller så stämmer inte personnumrets kontrollsiffra (läs mer på Skatteverkets webbplats om personnummers uppbyggnad).
 • Antal uppgifter i textfilen. Max tre semikolon ska finnas i den uppladdade textfilen, det vill säga varje rad ska innehålla max fyra delar med de olika typerna av uppgifter.
 • Samma person två gånger? Samma personnummer kan inte förekomma på mer än ett ställe på listan.
 • Max två rader per kandidat. Uppgifterna för en kandidat får högst ta upp två rader på valsedeln. Läs mer om namnvalsedelns utseende och layout.
 • Att alla tecken är godkända. Följande tecken är godkända att tryckas på valsedeln: Bokstäver enligt UTF-8 samt de tecken som finns i de samiska språken. Utöver bokstäver är följande tecken godkända: 0-9 & ( ) @ / \ - : ; . , ’ ” ´` samt mellanslag.

7. Spara beställningen

Det går inte att spara beställningen om ni inte åtgärdar de eventuella avvikelserna. Ett alternativ är att tillfälligt radera de kandidater som innehåller felaktiga uppgifter så att beställningen kan sparas. Det går att göra ändringar efter att valsedeln sparats.

8. Se valsedelslayout och granska korrektur

Efter att beställningen sparats är det möjligt för beställaren att titta på en preliminär valsedelslayout. Här kan ni få en bild av valsedeln, hur radbrytningar och sidbrytningar kommer att göras med mera. Det här är partiets korrektur. Om ni i detta läge upptäcker fel kan ni redigera i beställningen till dess att allt är korrekt. Uppgifterna på en valsedel (kandidatnamn etc.) och grunduppgifterna (leveransadress etc.) kan ändras så länge ni inte har skickat in valsedeln till länsstyrelsen.

9. Skicka beställning till länsstyrelsen

När ni har granskat valsedelskorrekturet och grunduppgifterna, och gjort eventuella ändringar, kan ni skicka in valsedelsbeställningen till länsstyrelsen.

Observera att det innebär att ni godkänt valsedelskorrekturet för tryckning samt alla de grunduppgifter som registrerats. Efter att beställningen skickats till länsstyrelsen för administration kan ni bara göra ändringar efter kontakt med länsstyrelsen. Vilka ändringar ni kan göra är begränsat.

Kontroller som länsstyrelsen gör innan tryck

Beställa med blanketter

Om partiet vill kan ni beställa namnvalsedlar manuellt med blanketter. Kontakta i så fall länsstyrelsen. De uppgifter som ska fyllas i på blanketten motsvarar det som partiet ska registrera i valdatasystemet Valid, se punkt 1 till 6 ovan under Beställa valsedlar via nätet. Vid manuell beställning godkänner partiets beställare korrektur på papper med en fysisk underskrift.

Blanketten finns som ifyllnadsbar pdf och för utskrift att fylla i för hand:

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf-dokument i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsarelänk till annan webbplats

Tidpunkt för beställning och leverans

För att få leverans av valsedlar i tid inför valet behöver ni beställa i tid.

Om ni skickar in beställningen senast den 8 april 2022 garanteras leverans av valsedlarna senast den 26 juli, 45 dagar före valet. För att leveransgarantin ska gälla måste beställningen vara komplett.

Vad är en komplett beställning?

 • Partiets betalning för valsedlarna ska ha kommit in till länsstyrelsen.
 • Partiet ska ha gett samtliga beställningsuppgifter och uppgifter om kandidatlistan i valdatasystemet Valid, alternativt på blanketter.
 • Om partiet har en registrerad partibeteckning och vill anmäla sina kandidater ska partiet ha markerat ”anmälda kandidater” i beställningen,
 • Om partiet har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater ska partiet lämnat in samtliga förklaringsblanketter till länsstyrelsen. En förklaringsblankett är komplett då den är skriftlig och innehåller för- och efternamn, personnummer och egenhändig underskrift (dvs. skriven för hand på papper) samt vilket parti och val som kandidaten ställer upp för.

Partiet kan beställa namnvalsedlar även efter den 8 april 2022, men har då inte garanterad leverans 45 dagar före valet.

Kostnad för namnvalsedlar

Gratis namnvalsedlar för vissa partier – den så kallade fria kvoten

Ett parti som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller som är representerat i aktuell kommun- eller regionfullmäktige får gratis namnvalsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet – den så kallade fria kvoten.

Den fria kvoten gör ingen skillnad på färgtryck eller svart tryck. Färgen på trycket styrs av färgen på partiets registrerade partibeteckning och går inte att ändra. Om partiet inte har en registrerad partibeteckning gäller den partibeteckning som är anmäld till val.

Betalning i förskott utanför den fria kvoten

Partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som ni beställer. Detta gäller också för partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten. Betalningen gör ni till respektive länsstyrelse.

Priset för valsedlar

Avgiften för namnvalsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.

Priset på valsedlar val 2022:

 • Startkostnaden per valsedel (lista) är 240 kronor för svartvitt tryck samt 470 kronor för färgtryck.
 • Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar är 53 kronor för både svartvitt tryck respektive färgtryck.

Tilläggsbeställningar kostar lika mycket som en ursprunglig beställning, det vill säga både startavgiften och den rörliga avgiften ska betalas.

Det är Valmyndighetens nämnd som fattar beslut om priset. Du hittar det i en ny utgåva av Valmyndighetens författningssamling.

Valmyndighetens författningssamling

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1000 valsedlar. Så länge delar av den unika beställningen täcks av den fria kvoten. Det innebär att startavgiften täcks av den fria kvoten i dessa fall. Om ett parti däremot redan har överskridit den fria kvoten betalar partiet både startavgiften och rörlig kostnad. Detta gäller både beställning av en ny lista och vid tilläggsbeställning.

Länsstyrelsen skickar valsedelsbeställningarna till tryckeri endast efter de fått in betalningen.

Betala in valsedelskostnaden hit


Länsstyrelsen i

Bankgironummer

Blekinge län

BG 5051-4686

Dalarnas län

BG 5050-5866

Gotlands län

BG 5051-6749

Gävleborgs län

BG 5050-2764

Hallands län

BG 5327-1698

Jönköpings län

BG 5206-5877

Jämtlands län

BG 5051-5634

Kalmar län

BG 5050-1964

Kronobergs län

BG 808-6217

Norrbottens län

BG 5181-9225

Skåne län

BG 102-2847

Stockholms län

BG 5052-4644

Södermanlands län

BG 5051-8661

Uppsala län

BG 5052-1848

Värmlands län

BG 5051-7721

Västerbottens län

BG 5050-8720

Västernorrlands län

BG 5050-0644

Västra Götalands län

BG 5042-1254

Västmanlands län

BG 5051-8745

Örebro län

BG 5051-7671

Östergötlands län

BG 5050-3689


Skriv meddelande på inbetalning

Ett parti som betalar in pengar till länsstyrelsen ska i meddelandefältet (eller på plusgiro- eller bankgirotalongen) skriva inbetalt belopp, partiets namn och att betalningen gäller valsedlar. Det gör det lättare för länsstyrelsen att koppla varje betalning till rätt beställning.