Publicerad: 24 februari 2023

Beställning och kostnad

Här finns instruktioner hur partier gör för att beställa namnvalsedlar.

På den här sidan hittar ni allt som har att göra med hantering av beställning och kostnad för namnvalsedlar. Under respektive rubrik finns detaljerad information och instruktioner.

Vem får beställa valsedlar?

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa namnvalsedlar. Partiet behöver inte ha registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten.

För partier som inte har registrerad partibeteckning och inte heller har mandat i en kommun- eller regionfullmäktige ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. Dock, om ett parti utan registrerad partibeteckning eller mandat vill beställa namnvalsedlar via nätet (genom valdatasystemet Valid) behöver partiet ändå anmäla behörig beställare. 

Anmäl deltagande i val

Vid sidan av namnvalsedlar finns också blanka valsedlar och partivalsedlar.

Blanka valsedlar och partivalsedlar

Behörig beställare

För att kunna beställa namnvalsedlar för vissa partier måste du vara så kallad behörig beställare. Det är också bara den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.

Följande partier måste utse och anmäla behörig beställare:

 • partier med registrerad partibeteckning
 • partier som är representerade i kommunfullmäktige
 • partier som är representerade i regionfullmäktige
 • partier som är representerade i riksdagen.

Vid val till Europaparlamentet gäller ovanstående för:

 • partier som är representerade i Europaparlamentet och/eller har registrerad partibeteckning.

Vi publicerar blanketter för anmälan av behörig beställare under hösten 2023. Som bilaga till blanketterna ska partiet bifoga styrelseprotokoll som visar på vem eller vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar för partiet. Protokollet behöver vara underskrivet och kan mejlas in som digitala kopior. Vid valet till Europaparlamentet ska det lämnas in till Valmyndigheten.

Behörig beställare anmäler också kandidater

Det är också behörig beställare som anmäler kandidater. Samma blanketter och datum gäller som för beställning av namnvalsedlar.

Om anmälan av kandidater

Säkerhetsbestämmelser vid beställning via nätet

Alla som ska beställa namnvalsedlar via Valmyndighetens IT-stöd Valid behöver läsa igenom säkerhetsbestämmelserna.

När vi har lagt till beställarna som användare i Valid skickas ett mejl till respektive person med vidare instruktioner.

Användaren loggar in i Valid via e-legitimation, men kommer även behöva ange ett reservlösenord vid den första verifieringen. Reservlösenordet ska användas ifall e-legitimation om någon anledning inte fungerar.

Om den behöriga beställaren byter telefonnummer eller e-postadress efter att ha fått tillgång till Valid, ska hen meddela länsstyrelsen för att göra en ny verifiering.

Beställa valsedlar via nätet

Länsstyrelsen eller Valmyndigheten hanterar partiernas beställningar

Partier som vill beställa namnvalsedlar vid val till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige ska först kontakta länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger information och behörigheter till valdatasystemet Valid.

Partierna måste också lämna in uppgifter om behörig beställare

Länsstyrelsen administrerar beställningen av valsedlar och efter vissa kontroller skickar de den vidare till tryckerierna.

Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som gör detta jobb istället för länsstyrelsen.

Så beställer ni

Partiets beställare registrerar själv beställningen av namnvalsedlar och kandidatlistor i Valid. En beställning kan sparas först när både grunduppgifter och kandidatlista är registrerade.

Beställaren kan redigera beställningar och kandidatlistor så länge inte partiet skickat in beställningen till länsstyrelsen (vid val till Europaparlamentet till Valmyndigheten). Efter det måste ni kontakta länsstyrelsen för att göra ändringar. Vilka ändringar som kan göras är begränsat.

1. Leveransadress

 • Observera att leveransadressen måste vara en gatuadress. Det går inte att leverera till en boxadress. Uppgifter om gatuadress, postnummer och ort är obligatoriska.
 • Det är också obligatoriskt att ni lämnar ett mobilnummer till mottagaren för möjlighet till kontakt gällande leverans.
 • Valsedlarna levereras i buntar om 1000 stycken i kartonger som rymmer max 16 000 valsedlar. En kartong med 16 000 valsedlar väger cirka 20 kilo.

2. Ange antal per upplaga

 • Det går bara att beställa valsedlar i jämna tusental.
 • Om partiet har rätt till fria valsedlar visas den så kallade fria kvoten i Valid. Det som visas är partiets totala antal fria valsedlar för det valet i aktuellt valområde (för riksdagsval fördelas det per riksdagsvalkrets). Ett parti som ska beställa flera olika valsedlar i samma valområde måste själv räkna ut hur fördelningen ska göras mellan valsedlarna.
 • Om partiet beställer en så kallad rikslista (se mer under punkt 3 "Ange var valsedeln ska gälla" nedan): Antalet valsedlar som ni skriver in i fältet ”Beställt antal” gäller den totala volymen.
 • Betalning – om det behövs – och all annan administration sköter den länsstyrelse som tar emot beställningen. Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som sköter detta.

3. Ange var valsedeln ska gälla

 • Ange vilken eller vilka valkretsar som valsedeln är avsedd för. Det finns färdiga knappval för de olika valkretsnamnen och det är denna uppgift som trycks längst ner på namnvalsedeln. Ni kan redigera om ni önskar någon annan text, till exempel ”Hela kommunen”.
 • Namnvalsedel i kommun- eller regionfullmäktigeval är automatiskt giltig i hela kommunen eller regionen även om endast en valkrets står på valsedeln.
 • Namnvalsedlar i riksdagsvalet gäller i princip bara i den valkrets eller de valkretsar som anges. Se vidare nedan vad som gäller för så kallade rikslistor.
 • Om partiet endast har en lista för val till riksdagen som ska gälla i hela landet kryssar ni rutan för rikslista i istället för rutan för alla riksdagsvalkretsar. Valkretsbeteckningen på valsedeln blir då automatiskt ”Hela landet”. Denna lista gäller automatiskt i alla valkretsar i hela landet och partiet behöver inte göra en beställning till några andra länsstyrelser. Vill partiet beställa en lista för enbart en del av landet, till exempel Norrland, ska partiet kontakta Valmyndigheten.

4. Ange om kandidaterna ska vara anmälda

Partier som har registrerad partibeteckning ska ange om kandidaterna på listan (namnvalsedeln) ska vara anmälda – ange ja eller nej.

Har partiet inte registrerad partibeteckning, eller om datum för sista dag att anmäla kandidater har passerat, så sätts anmälda kandidater automatiskt till "Nej".

Om anmälda och inte anmälda kandidater

5. Registrera kandidatlistan

De uppgifter som ni skriver in för varje kandidat är:

 1. personnummer (trycks inte på valsedeln)
 2. förnamn
 3. efternamn
 4. eventuella övriga id-uppgifter, sätt ett kommatecken mellan orden om det är flera ord.

Namn och id-uppgift skrivs ut på valsedeln precis så som partiet registrerat dem.

Antal kandidater är begränsat på grund av att texten ska vara läsbar för väljarna. Det får plats sammanlagt 72 kandidater på framsidan och baksidan på en namnvalsedel. Observera att den siffran gäller om varje kandidat bara upptar en rad. Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat på valsedeln.

Läs om reglerna för namnvalsedelns utseende och layout och hur valdatasystemet Valid skapar layouten.

Ladda upp lista istället

 • Skapa csv-filen genom att använda Excel eller liknande program. Skapa en fil per unik namnvalsedel som ni vill beställa.
 • Ange uppgifterna till namnvalsedeln i fyra kolumner: personnummer, förnamn, efternamn och övrig id-uppgift. Du får inte skriva något i en ytterligare kolumn. Listan får endast innehålla fyra kolumner.

Följande bild visar hur kolumnerna i filen ska se ut innan ni sparar den som .csv:

Kandidatlistan ska innehålla fyra kolumner: A) personnummer, B) Förnamn, C) Efternamn, D) Övrig id-uppgift

Observera att listan inte ska ha några rubriker utan måste börja direkt med den första kandidaten.

 • Markera sedan kolumnen med personnummer, och välj ”Formatera celler” genom att högerklicka. Markera sedan ”Special” och välj ”Personnummer”, tryck sedan ok. Om detta inte görs riskerar personnumren att formateras om till tal när filen exporteras till csv, och det kan bli fel i uppladdningen i Valid.
 • Välj sedan ”Arkiv”, klicka på ”Spara som…” och välj ”.csv” som filformat i dialogrutan. Välj ”CSV-UTF-8” som det .csv-format som ska användas.

Om du har problem att ladda upp csv-filen

Om det inte går att ladda upp filen i Valid kan du börja med att felsöka filen. Det gör du enklast genom att öppna filen i ett enkelt ordbehandlingsprogram, till exempel Anteckningar eller Notepad. Då kan du lättare se om det blivit fel format på personnummer eller om det kommit in något extra mellanslag någonstans. Observera att det är viktigt att du har följt varje steg ovan när du skapat csv-filen, samt att inga andra formateringar finns med. Annars kan det vara det som skapar problem med uppladdningen.

Ett vanligt fel kan vara att det kommit in så kallade hårda mellanslag i filen. Det kan du ta bort genom att du klickar på ”Start”, sedan ”Sök och markera”. Välj därefter ”Ersätt” och i fönstret ”Sök efter” skriv (samtidigt som alt-knappen är intryckt) in siffrorna 0160. I fönstret ”Ersätt med” skriver du in ett vanligt mellanslag. Tryck sedan på knappen ”Ersätt alla”. Då ska alla hårda mellanslag ha ersatts och du bör kunna spara filen och ladda upp den i Valid.

6. Kontroll av kandidatuppgifter

Valdatasystemet Valid gör automatisk kontroll och visar eventuella avvikelser för beställaren:

 • Personnummerformatet. Personnumret kan till exempel ha fått en siffra för lite, eller så stämmer inte personnumrets kontrollsiffra (läs mer på Skatteverkets webbplats om personnummers uppbyggnad).
 • Antal uppgifter i textfilen. Max tre semikolon ska finnas i den uppladdade textfilen, det vill säga varje rad ska innehålla max fyra delar med de olika typerna av uppgifter.
 • Samma person två gånger? Samma personnummer kan inte förekomma på mer än ett ställe på listan.
 • Max två rader per kandidat. Uppgifterna för en kandidat får högst ta upp två rader på valsedeln. Läs mer om namnvalsedelns utseende och layout.
 • Att alla tecken är godkända. Följande tecken är godkända att tryckas på valsedeln: Bokstäver enligt UTF-8 samt de tecken som finns i de samiska språken. Utöver bokstäver är följande tecken godkända: 0-9 & ( ) @ / \ - : ; . , ’ ” ´` samt mellanslag.

7. Spara beställningen

Det går inte att spara beställningen om ni inte åtgärdar de eventuella avvikelserna. Ett alternativ är att tillfälligt radera de kandidater som innehåller felaktiga uppgifter så att beställningen kan sparas. Det går att göra ändringar efter att valsedeln sparats.

8. Se valsedelslayout och granska korrektur

Efter att beställningen sparats är det möjligt för beställaren att titta på en preliminär valsedelslayout. Här kan ni få en bild av valsedeln, hur radbrytningar och sidbrytningar kommer att göras med mera. Det här är partiets korrektur. Om ni i detta läge upptäcker fel kan ni redigera i beställningen till dess att allt är korrekt. Uppgifterna på en valsedel (kandidatnamn etc.) och grunduppgifterna (leveransadress etc.) kan ändras så länge ni inte har skickat in valsedeln till länsstyrelsen/Valmyndigheten.

9. Skicka beställning till länsstyrelsen/Valmyndigheten

När ni har granskat valsedelskorrekturet och grunduppgifterna, och gjort eventuella ändringar, kan ni skicka in valsedelsbeställningen till länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som tar emot beställningen.

Observera att det innebär att ni godkänt valsedelskorrekturet för tryckning samt alla de grunduppgifter som registrerats. Efter att beställningen skickats till länsstyrelsen för administration kan ni bara göra ändringar efter kontakt med länsstyrelsen. Vilka ändringar ni kan göra är begränsat.

Kontroller som länsstyrelsen gör innan tryck

Beställa med blanketter

Om partiet vill kan ni beställa namnvalsedlar manuellt med blanketter. Kontakta i så fall länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet är det Valmyndigheten som hanterar detta istället för länsstyrelsen.

De uppgifter som ska fyllas i på blanketten motsvarar det som partiet ska registrera i valdatasystemet Valid, se punkt 1 till 6 ovan under Beställa valsedlar via nätet. Vid manuell beställning godkänner partiets beställare korrektur på papper med en fysisk underskrift eller på annat sätt som gör det möjligt för länsstyrelsen att säkerställa att det är rätt person som godkänner.

Blanketter för manuell beställning av namnvalsedlar för val till Europaparlamentet kommer under 2023.

Beställningen måste vara komplett

För att leveransgarantin ska gälla inför valet behöver en komplett beställning vara inskickad det datum Valmyndigheten bestämt. För valet till Europaparlamentet 2024 finns ännu inget bestämt datum.

Vad är en komplett beställning?

 • Partiets betalning för valsedlarna ska ha kommit in till länsstyrelsen/Valmyndigheten.
 • Partiet ska ha gett samtliga beställningsuppgifter och uppgifter om kandidatlistan i valdatasystemet Valid, alternativt på blanketter.
 • Om partiet har en registrerad partibeteckning och vill anmäla sina kandidater ska partiet ha markerat ”anmälda kandidater” i beställningen,
 • Om partiet har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater ska partiet lämnat in samtliga kandidatförklaringar till länsstyrelsen.
 • Partiet har uppgett om valsedlarna ska skickas till en privat- eller företagsadress.

Kostnad för namnvalsedlar

Gratis namnvalsedlar för vissa partier – den så kallade fria kvoten

Ett parti som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller som är representerat i aktuell kommun- eller regionfullmäktige får gratis namnvalsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet – den så kallade fria kvoten.

Vid val till Europaparlamentet gäller motsvarande. Det vill säga ett parti som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet får gratis namnvalsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet.

Den fria kvoten gör ingen skillnad på färgtryck eller svart tryck. Färgen på trycket styrs av färgen på partiets registrerade partibeteckning och går inte att ändra. Om partiet inte har en registrerad partibeteckning gäller den partibeteckning som är anmäld till val.

Bud- och brevröstningsmaterial

Partier som har rätt till gratis namnvalsedlar har också rätt att i rimlig utsträckning få valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert och omslagskuvert för brevröst.

Materialet skickas i form av färdigpackade bud- och brevröstningssatser till de partier som beställer det.

Budröstningssats

Budröstningssatsen innehåller:

 • ytterkuvert för budröst,
 • tre valkuvert,
 • blanka valsedlar för respektive valtyp,
 • instruktion om röstningsförfarandet till väljaren.

Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1 procent av rösterna i hela landet kan beställa totalt 3000 budröstningssatser.

Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa.

Brevröstningssats

Brevröstningssatsen innehåller:

 • ytterkuvert för brevröst,
 • omslagskuvert för brevröst,
 • tre valkuvert,
 • blanka valsedlar för respektive valtyp,
 • instruktion om röstningsförfarandet till väljaren.

Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1 procent av rösterna i hela landet kan beställa totalt 4500 brevröstningssatser.

Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa.

Beställning

Endast partier som enligt lag har rätt till materialet kan beställa det. Beställningen görs genom följande blankett till Valmyndigheten. Ladda ner blanketten som ifyllnadsbar pdf eller pdf för utskrift att fylla i för hand.

Blankett för beställning av bud- och brevröstningssatser, ifyllnadsbar Pdf, 691 kB.

Blankett för beställning av bud- och brevröstningssatser, för utskrift Pdf, 65 kB.

Till blanketten ska partiet bifoga partiets beslut om vem som är behörig att beställa materialet för partiets räkning. Beslutet ska vara i original eller som vidimerad kopia.

Betalning i förskott utanför den fria kvoten

Partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som ni beställer. Detta gäller också för partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten. Betalningen gör ni till respektive länsstyrelse. Vid EU-val betalar ni till Valmyndigheten.

Priset för valsedlar

Avgiften för namnvalsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.

Priset på valsedlar för val till Europaparlamentet 2024 är ännu inte bestämt. För val 2022 var priserna:

 • Startkostnaden per valsedel (lista) var 240 kronor för svartvitt tryck samt 470 kronor för färgtryck.
 • Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar var 53 kronor för både svartvitt tryck respektive färgtryck.

Tilläggsbeställningar kostar lika mycket som en ursprunglig beställning, det vill säga både startavgiften och den rörliga avgiften ska betalas.

Det är Valmyndighetens nämnd som fattar beslut om priset. Du hittar det i Valmyndighetens författningssamling.

Valmyndighetens författningssamling

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1000 valsedlar. Så länge delar av den unika beställningen täcks av den fria kvoten. Det innebär att startavgiften täcks av den fria kvoten i dessa fall. Om ett parti däremot redan har överskridit den fria kvoten betalar partiet både startavgiften och rörlig kostnad. Detta gäller både beställning av en ny lista och vid tilläggsbeställning.

Länsstyrelsen/Valmyndigheten skickar valsedelsbeställningarna till tryckeri endast efter de fått in betalningen.

Avgifter för makulering, destruktion och returhantering

Partier som beställer valsedlar men sedan väljer att makulera dessa ska betala samtliga kostnader för makulering och, i förekommande fall, destruktion av valsedlarna.

Partier som beställer valsedlar och sedan inte är tillgängliga vid leverans ska betala samtliga kostnader för returhantering av valsedlarna. Alla sådana kostnader kommer Valmyndigheten fakturera partiet i efterskott.

Avgifterna för valet 2024 är ännu inte bestämda. Vid valen 2022 gällde följande avgifter:

 • Avgift för makulering: 660 kronor per timme.
 • Avgift för destruktion: 3 kronor per kilo.
 • Avgift för returhantering: 540 kronor per timme.

Betala in valsedelskostnaden hit

Betalning görs till länsstyrelsen. Bankgironummer för respektive länsstyrelse kommer presenteras här när valet närmar sig.

Vid val till Europaparlamentet görs betalning till Valmyndigheten. Bankgiro publiceras under 2023.

Skriv meddelande på inbetalning

Ett parti som betalar in pengar till länsstyrelsen eller Valmyndigheten ska i meddelandefältet (eller på plusgiro- eller bankgirotalongen) skriva inbetalt belopp, partiets namn och att betalningen gäller valsedlar. Det gör det lättare att koppla varje betalning till rätt beställning.