Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-191

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Edetlistan (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Editlistan

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 april 2022.