Publicerad: 11 november 2021

Dnr: 200 159-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Demokratiresan (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning med symbol för Demokratiresan.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 december 2021.