Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 215-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 14 december 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Vägval Stockholm (med symbol) för val till regionfullmäktige i Stockholms län (och därmed också för val till kommunullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol och registrerad partibeteckning för partiet Vägval Stockholm

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 7 januari 2022.