Publicerad: 9 mars 2021

Huvudinnehåll start

Dnr: 2 00 37-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 mars 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Direktdemokraterna (med symbol). Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol partibeteckning Direktdemokraterna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 18 mars 2021.