Publicerad: 4 juli 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-174-2024

Remissvar över promemorian Biträde åt väljare

Valmyndigheten har ombetts att inkomma med remissyttrande över ovan nämnda promemoria.

Ju2024/00970

Valmyndigheten har ombetts att inkomma med remissyttrande över ovan nämnda promemoria. Myndigheten har inga synpunkter på förslagen i promemorian.