Publicerad: 19 mars 2024

Dnr: VAL-10-2024

Remiss: "Stärkt konstitutionell beredskap"

Valmyndighetens svar på remiss rörande betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75).

Ju2023/02742

Sammanfattning

Valmyndigheten har inga synpunkter på de lämnade förslagen i utredningen.

Valmyndigheten önskar dock göra utredningen uppmärksam på följande.

Av förslagen framgår att de nya bestämmelserna om normgivning vid krig- och krigsfara respektive vid krissituationer inte kommer att avse lag om val till riksdagen. Bestämmelser om val till riksdagen återfinns i vallagen (2005:837). Bestämmelsen i 1 kap. 3 § vallagen innebär att ordinarie val till riksdagen ska hållas samma dag som val till region- och kommunfullmäktige. Valmyndigheten bedömer att det innebär att det inte kommer att vara möjligt att delegera normgivningen vare sig ifråga om dag för val till riksdagen eller dag för val till region- eller kommunfullmäktige utan att en ändring sker av bestämmelsen i vallagen.

Valmyndigheten vill avslutningsvis framhålla att det finns anledning att tillsätta en utredning med uppdrag att närmare överväga förutsättningarna för att införa särskilda regler i regeringsformen för de högsta statsorganens verksamhet vid allvarliga fredstida nödsituationer eller kriser i samband med val på så sätt 2020 års valutredning föreslår i betänkande Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96). I den utredningen kan man med fördel titta även på vallagen för att bedöma om någon instans bör ha möjlighet att ändra datum för val mm.