Publicerad: 22 maj 2023

Dnr: VAL-749

Remiss "Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap"

Valmyndighetens yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps remiss – "Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap".

Valmyndigheten tillstyrker förslaget om huvudsaklig hemvist för den viktiga samhällsfunktionen Allmänna val inom Område demokrati. Myndigheten anser att namnet och beskrivningen är passande. Utöver de exempel i remissen på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller och säkerställer funktionen, kan även fastställande av valresultat samt framställning av röstkort och valsedlar nämnas.

Indelning av viktiga samhällsfunktioner i områden har emellertid ingen juridisk innebörd och följer inte nuvarande indelning i beredskapssektorer. Valmyndigheten är inte utpekad beredskapsmyndighet i Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och ingår inte i någon beredskapssektor. Myndigheten utgör således inte en självklar part i det samverkansarbete som bedrivs i syfte att koppla samman de viktiga samhällsfunktionerna med beredskapsstrukturen.

Inför och i samband med genomförande av allmänna val har Valmyndigheten ett stort behov av att samverka och samråda med andra myndigheter. Behovet omfattar bland annat att kunna fastställa en myndighetsgemensam lägesbild, identifiera sårbarheter och incidenter som kräver en samordnad hantering samt prioritera och koordinera resurser över myndighetsgränserna. Samordningsbehovet syftar ytterst till att kunna säkerställa de allmänna valens kontinuitet och motståndskraft mot påverkan.

Valmyndigheten bedriver ett sådant arbete redan idag, utanför den ordinarie beredskapsstrukturen, inom ramen för det nationella valnätverk som leds av myndigheten. Exempel på frågor som diskuteras i nätverket är behov av förändringar i regelverk, hot mot allmänna val, gemensamma skyddsåtgärder, stärkt förmåga att motverka brott mot valgenomförandet, skydd mot informationspåverkan och planering av kommunikation med väljare. I nätverket ingår MSB, Myndigheten för psykologiskt försvar, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Länsstyrelserna.

Valmyndighetens uppdrag bedöms vara av sådan karaktär att det uppfyller kriterierna för att myndigheten ska utgöra en beredskapsmyndighet. Det bedöms också nödvändigt att den samhällsviktiga funktionen Allmänna val på sikt ingår i den ordinarie beredskapsstrukturen för att bidra till samverkansarbetets struktur och stärka dess legitimitet. En naturlig hemvist för den viktiga samhällsfunktionen i den befintliga sektorsindelningen har emellertid inte kunnat identifieras. Ett tänkbart förslag skulle kunna vara en ny beredskapssektor med namnet Demokrati. Valmyndigheten deltar gärna i diskussioner om hur detta skulle kunna utformas, om det är aktuellt.