Publicerad: 17 november 2022

Dnr: VAL-459

Remiss Demokratin 100 års betänkande ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”

Valmyndighetens svar på remiss över betänkande "Vår demokrati – värd att värna varje dag" SOU 2022:28.

Kulturdepartementets diarienummer Ku2022/01317

Valmyndigheten delar uppfattningen att ett fortsatt arbete med att värna demokratin är angeläget. Utifrån vårt uppdrag ser vi dock inte att vi kan bedöma de konkreta förslag som förs fram av utredningen närmare. Valmyndigheten bedömer att de föreslagna skrivningarna i myndighetsförordningen och myndigheters instruktioner närmast får ses som ett tydliggörande av vad som följer av 1 kap. 2 § fjärde stycket regeringsformen och har inget att invända mot dessa.

Valmyndigheten ansvarar för frågor om val och landsomfattande folkomröstningar och har därmed ett uppdrag som utgör en viktig del i upprätthållandet av demokratin. I detta ingår exempelvis att nå ut med saklig information om valsystemet, inte minst för att förebygga och motverka desinformation. Valmyndigheten skulle välkomna att det uppdraget förstärktes resursmässigt, för att kunna öka kunskapen hos allmänheten om hur valsystemet fungerar. Det är dock angeläget att Valmyndigheten även fortsatt är neutral och att det inte kan uppfattas som att myndigheten försöker påverka väljarna i sitt val.