Publicerad: 3 februari 2022

Dnr: VAL-33

Promemoria om nya könstillhörighetslagen

Valmyndigheten har ombetts att inkomma med remissyttrande över ovan nämnda promemoria. Myndigheten har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

S2021/07285

Ärendet har beslutats av kanslichef Anna Nyqvist i närvaro av juristen Anna Sjöström, som föredragit ärendet.