Publicerad: 11 oktober 2021

Dnr: 200 308192-19/98213

Remiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Ku2019/01308/RS

Valmyndigheten har ombetts komma in med remissvar gällande ovan nämnda lagrådsremiss. Myndigheten har inga synpunkter på förslaget. Ärendet har beslutats av kanslichef Anna Nyqvist, i närvaro av Maria Nordström, handläggare, som föredragit ärendet.