Publicerad: 11 maj 2022

Dnr: VAL-222

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 11 maj 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Förenade Demokratiska Partiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Norrköpings kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Förenade Demokratiska Partiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 juni 2022.