Publicerad: 20 oktober 2021

Dnr: 200 160-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 20 oktober 2020 beslutat att registrera partibeteckningen Naturens Parti (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Naturens Parti

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 12 november 2020.