Publicerad: 22 december 2020

Dnr: 200 112-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 22 december 2020 beslutat att registrera partibeteckningen Malmölistan (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Malmö kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Malmölistan.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 18 januari 2021.