Publicerad: 27 oktober 2020

Dnr: 200 94-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 27 oktober 2020 beslutat att registrera partibeteckningen Utvecklingspartiet demokraterna (med symbol) för val till regionfullmäktige i Region Uppsala. Beslutet att registrera anmälan gäller också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Utvecklingspartiet Demokraterna

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 19 november 2020.