Publicerad: 9 april 2020

Dnr: 200 53-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 april 2020 beslutat att registrera partibeteckningen Alvestademokraterna (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Alvesta kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Logotyp partibeteckning Alvestademokraterna

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 6 maj 2020.