Publicerad: 6 november 2019

Dnr: 200 206335-18/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 4 oktober 2019 beslutat att registrera partibeteckningen som återges nedan för val till kommunfullmäktige i Klippans kommun.

Symbol partibeteckningen Vår framtid Klippan

 

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 oktober 2019.