Till startsidan

Registrera en partibeteckning

Partibeteckningen är det namn som partiet vill ska stå på valsedlarna. Här får du veta hur ett parti kan registrera sin partibeteckning.

Om partiet registrerar sin partibeteckning skyddas beteckningen så att den inte kan användas av ett annat parti i samma val.

Ett parti med registrerad partibeteckning kan anmäla samtliga kandidater och därmed låsa sina listor. Registreringen innebär inte att partibeteckningen är skyddad i andra sammanhang än vid val.

Registrering inget krav för att anmäla sig till val

Det är inget krav att partiet registrerar partibeteckningen för att kunna anmäla sig till ett val. Registreringen innebär inte heller att partiet automatiskt är anmält att delta i ett visst val. Men om partiet har registrerat partibeteckningen och dessutom anmäler sina kandidater för ett visst val gäller det som en anmälan till valet.

En anmälan om registrering kan lämnas när som helst

Partiet kan lämna in en anmälan om registrering av partibeteckning när som helst till Valmyndigheten.

Vid ordinarie val till Europaparlamentet, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

Vill partiet skydda en partibeteckning inför ett ordinarie val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige eller Europaparlamentsvalet måste partiets anmälan ha kommit till Valmyndigheten senast den sista februari samma år.

Vid omval eller extra val 

Om partiet vill skydda en partibeteckning inför ett extra val måste partiets anmälan ha kommit in till Valmyndigheten senast en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats. Till ett omval får endast de partibeteckningar användas som deltagit i det val som omvalet avser. En partibeteckning kan därför inte anmälas för registrering till ett omval, om den inte gällde vid det val som omvalet avser.

En registrering kan gälla för all framtid

En registrering av partibeteckningen gäller för all framtid under förutsättning att partiet vid valen anmäler kandidater.

Har partiet inte anmält kandidater vid två val av samma slag i följd avregistreras partibeteckningen. Den avregistreras också om partiet begär det hos Valmyndigheten.

Detta behövs för att anmäla en partibeteckning för registrering

Partiet måste vara en juridisk person

Ett parti som vill få sin partibeteckning registrerad måste vara en juridisk person, det vill säga välja styrelse och anta stadgar. Det finns information hos Skatteverket som visar hur detta ska gå till.

Partiet behöver bestämma val för registreringen

Partiet ska besluta om vilket eller vilka slag av val som partiet ska registrera sin partibeteckning för.

Regler för registreringen:

 • En registrering för val till riksdagen gäller även för val till landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.
 • En registrering för val till landstingsfullmäktige gäller även för val till kommunfullmäktige.
 • En registrering för val till kommunfullmäktige gäller enbart i det valet.
 • En registrering för val till Europaparlamentet gäller enbart i det valet.

Blankett Anmäla registrering av partibeteckning 201-6 (pdf, 65 kB)

Partiet behöver stöd för sin anmälan

Partiet måste visa att ett antal personer stöder anmälan om registrering av partibeteckningen. Dessa personer ska ha rösträtt i det val som anmälan gäller. De som stöder en anmälan om registrering ska underteckna en förklaring om stödet.

Det krävs stöd från olika antal personer beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för.

Är partiet redan representerat i den beslutande församling som anmälan gäller behöver partiet inte lämna in namnunderskrifter till stöd för anmälan.

Antalet stödförklaringar som behövs för olika val

Val till:

Antal

Riksdagen eller Europaparlamentet

1 500 personer

Landstingsfullmäktige

100 personer

Kommunfullmäktige

50 personer


Blankett Namnunderskrifter 202-3 (pdf, 26 kB)

Notarius publicus kan intyga

I stället för att ge in namnunderskrifter kan partiet visa upp sina stödförklaringar för notarius publicus som sedan kan utfärda ett intyg till stöd för anmälan. Av intyget ska det framgå antalet namnunderskrifter som getts in och att de undertecknande är röstberättigade i valet till den beslutande församling som anmälan gäller.

Notarius publicus är en enskild person med juristexamen som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Notarius publicus utses av länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Partiets anmälan skickas till Valmyndigheten

Anmälan ska innehålla följande:

 • Anmälningsblanketten ifylld i original

Protokoll i original eller vidimerade kopior som visar:

 • Att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse.
 • Att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten.
 • Vilken partibeteckning som önskas registrerad.
 • För vilket eller vilka val registreringen ska gälla.
 • Vem som utsetts att vara behörig företrädare för partiet att göra anmälan.
 • Dokumenten med namnunderskrifterna eller ett intyg från notarius publicus.

Krav på partibeteckningen

Följande krav gäller för partibeteckningen:

 • Den ska bestå av eller innehålla ord.
 • Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Den får inte vara för lik en beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Partibeteckningen kan innehålla en symbol.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara beteckningar inte ska förekomma i samma val.

Exempel på partibeteckningar som inte godtagits på grund av risk för förväxling‌

Exempel på partibeteckning

Anledning till avslag

Arbetarpartiet Kommunisterna

Risk för förväxling med Vänsterpartiet Kommunisterna

Hälso- och miljöpartiet

Risk för förväxling med Miljöpartiet

Flera partier med samma partibeteckning

Har partiet en beteckning som är eller har varit registrerad för val som gäller endast i en kommun eller ett landsting kan samma partibeteckning användas av ett annat parti i en annan kommun eller ett annat landsting. Därför finns det i flera kommuner partier som har samma partibeteckning och som vart och ett har registrerad partibeteckning för val inom det valområde där partiet är verksamt.

Partibeteckning som innehåller symbol

Innehåller partibeteckningen en symbol ska den fullständiga partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till:

registrator@val.se.

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm, (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i CMYK eller PMS.

Färgåtergivningen på en valsedel kan skilja sig åt beroende på om symbolen lämnas in i CMYK eller PMS. En symbol i PMS kan ge mer korrekt färgåtergivning än CMYK.

Valmyndigheten kan inte svara på detaljerade eller tekniska frågor om färgåtergivning i CMYK eller PMS. Färgåtergivningen kan även variera mellan olika skärmar, i tryck och på webb.

Ändra partibeteckning

Vill partiet ändra sin registrerade partibeteckning ska partiet skicka in en ny anmälan. Anmälan ska innehålla samtliga handlingar som vid en ny anmälan förutom stödförklaringar.

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Om partiet inte vill att dokumenten med uppgifter från de som stödjer anmälan ska bli offentliga kan dokumenten i stället visas upp för en notarius publicus.

Valmyndigheten fattar beslut

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut och meddelar partiet.

Om beslutet innebär att partibeteckningen registreras publiceras det i Post- och Inrikes tidningar. Där meddelas även beslut om avregistrering av en partibeteckning.

Avslår Valmyndigheten anmälan får partiet meddelande om det.

Post- och Inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Överklaga ett beslut

Vem som helst, till exempel andra partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar och avregistreringar av partibeteckningar.

Men om beslutet gäller ett avslag på en anmälan om registrering är det endast det partiet det gäller som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av partibeteckning ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast tre veckor efter att beslutet meddelats.

Sedan är det Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet. Valprövningsnämnden meddelar den person eller det parti som överklagat beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.