Publicerad: 17 mars 2023

Registrera en partibeteckning

Ett parti kan registrera sin partibeteckning hos Valmyndigheten för att anmäla sina kandidater till ett kommande val.

Ett parti måste inte registrera sin partibeteckning för att delta i ett val. Om ni registrerar er partibeteckning kan ni anmäla era kandidater till ett kommande val och därmed låsa era listor.

Mer information om hur det fungerar finns på sidan Kandidater och listor.

Kandidater och listor

Om ett parti registrerar en partibeteckning och anmäler sina kandidater för ett val så gäller det också som en anmälan om deltagande i valet. Att bara registrera partibeteckning innebär inte att partiet har anmält deltagande i val.

När kan en anmälan om registrering lämnas in?

Du kan registrera en partibeteckning när som helst, men om den ska gälla vid ett specifikt val måste anmälan ha kommit in senast den sista februari det aktuella valåret.

Detta behövs för att registrera en partibeteckning

Partiet måste vara en juridisk person

Ett parti som vill få sin partibeteckning registrerad måste vara en juridisk person, i allmänhet en ideell förening. Partiet ska skicka in protokoll i original eller vidimerade kopior som visar att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse.

Det finns information hos Skatteverket om hur man bildar en ideell förening.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Partiet måste utse en behörig företrädare

Den som anmäler registrering av partibeteckning måste vara utsedd som behörig företrädare för anmälan. Skicka därför med protokoll (original eller vidimerade kopior) som visar vem som är behörig företrädare.

Partiet måste bestämma för vilka val den registrerade partibeteckningen ska gälla

En registrering av partibeteckning för val till riksdagen gäller även för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt Europaparlamentet.

 • En registrering för val till regionfullmäktige gäller även för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.
 • En registrering för val till kommunfullmäktige gäller enbart i det valet.
 • En registrering för val till Europaparlamentet gäller enbart i det valet.

Skicka in protokoll i original eller vidimerade kopior som visar att beslut fattats om vid vilket eller vilka val partibeteckningen ska gälla.

Partiet behöver stöd för sin anmälan genom namnunderskrifter

Partiet måste visa att ett antal personer stöder anmälan om registrering av partibeteckningen. Det kan göras genom ett antal stödjande namnunderskrifter som lämnas in till Valmyndigheten eller visas för notarius publicus. Se mer information om det senare alternativet nedan.

Ett parti som redan har mandat sedan föregående val behöver inte skicka in namnunderskrifter till stöd för sin anmälan om registrering, om det gäller samma valområde.

Namnunderskrifter

För att Valmyndigheten eller notarius publicus ska godkänna en namnunderskrift krävs det att den som undertecknar har

 • rösträtt i det aktuella valet
 • skrivit sin namnteckning själv och uppgett sitt personnummer
 • fyllt i namnförtydligande och uppgift om var hen är folkbokförd.

Det krävs stöd från olika antal personer beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för.

Antal namnunderskrifter som krävs för att registrera partibeteckningen.

Val till:

Antal namnunderskrifter

Riksdagen eller Europaparlamentet

1 500

Regionfullmäktige

100

Kommunfullmäktige

50


Välj vilket format blanketten ska ha, ifyllnadsbar pdf eller icke ifyllnadsbar pdf.

Ifyllnadsbar pdf

Blankett namnunderskrifter, ifyllnadsbar Pdf, 713 kB.

Icke ifyllnadsbar pdf, att skriva ut och fylla i för hand

Blankett namnunderskrifter, icke ifyllnadsbar Pdf, 691 kB.

Valmyndigheten kontrollerar namnunderskrifterna

Intyg från notarus publicus

I stället för att lämna in namnunderskrifter till Valmyndigheten kan partiet visa upp sina stödförklaringar för notarius publicus, som sedan kan utfärda ett intyg till stöd för anmälan.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter.

Av intyget ska antalet namnunderskrifter framgå, och att de undertecknande är röstberättigade i valet till den beslutande församling som anmälan gäller.

Intyget ska skickas in till Valmyndigheten. Länsstyrelsen har mer information om vilka som är notarius publicus i respektive län.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

För att Valmyndigheten ska kunna godkänna ett intyg från notarius publicus behöver det innehålla följande:

 • Vem som lämnat in stödförklaringarna.
 • Information om vad stödförklaringarna på blanketterna gäller, till exempel stöd för registrering av partibeteckning.
 • Vilken partibeteckning, valtyp och valområde som stödförklaringarna gäller.
 • Hur många stödförklaringar som lämnats in.
 • Om stödförklaringarna är underskrivna för hand eller inte.
 • Hur många stödförklaringar som uppfyller rösträttskraven samt innehåller datum för underskrift, namnförtydligande och folkbokföringsort.

Notarius publicus kan kontakta Valmyndigheten direkt om de har fler frågor om intyget.

Checklista för dig som ska skicka in anmälan

Det här ska finnas med i anmälan för att registrera partibeteckningen:

 • Dokumenten med namnunderskrifterna eller ett intyg från notarius publicus.
 • Ett protokoll i original eller vidimerade kopior som visar:
  • att partiet har antagit stadgar och utsett styrelse
  • att partiet har beslutat att anmäla sin partibeteckning för registrering hos Valmyndigheten
  • vilken partibeteckning partiet vill registrera
  • för vilket eller vilka val registreringen ska gälla
  • vem som utsetts att vara behörig företrädare att göra anmälan för partiet.

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Acrobat Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf-dokument i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsare Länk till annan webbplats.

Lämna in anmälan

Alla handlingar måste komma in till Valmyndigheten i original. Anmälan bör vara komplett med samtliga bilagor vid inlämnandet. Det finns i huvudsak två sätt att lämna in handlingarna:

 • Skicka till Valmyndighetens postadress, som finns på blanketten.
 • Lämna in på Valmyndighetens kontor. Valmyndigheten ligger i Skatteverkets huvudkontor i Sundbyberg. Ni kan lämna in handlingarna i Skatteverkets reception på Sturegatan 4 i Sundbyberg. Receptionen är öppen 8-16:30 varje vardag. Avvikelser kan förekomma vid helgdagar och dag före röd dag.

Om partiet vill säkerställa att handlingarna kommer fram kan ni också mejla dem till registrator@val.se. Detta utöver att ni postar eller lämnar in handlingarna i original.

När vi tagit emot handlingarna på mejl kommer anmälan räknas som mottagen. Vi kommer dock inte kunna bevilja er anmälan förrän vi fått handlingarna i original.

Observera att ni fortfarande måste mejla eventuell symbol till registrator@val.se

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Om partiet inte vill att dokument med uppgifter om de som stödjer anmälan ska bli offentliga kan just dessa dokument i stället visas upp för en notarius publicus.

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut

Valmyndigheten kontrollerar att partibeteckningen och eventuell symbol inte kan förväxlas med någon annan partibeteckning som gäller för samma val. Vi kontrollerar också att all formalia är korrekt. Vårt uppdrag är inte att granska partiets politik eller program.

Efter kontrollen meddelar Valmyndigheten beslut om registrering eller avslag till partiet.

Om partibeteckningen blir registrerad kungörs beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och på val.se.

Det kan finnas flera partier med samma partibeteckning

Om partiet har en partibeteckning som är eller har varit registrerad för val som gäller endast i en kommun eller en region kan samma partibeteckning användas av ett annat parti i en annan kommun eller region. Samma partibeteckning för olika partier kan därför finnas i flera olika kommuner.

Efter att partibeteckningen blivit registrerad

En partibeteckning fortsätter att vara registrerad om partiet anmäler kandidater vid val. Om partiet inte anmäler kandidater till två ordinarie val i rad avregistreras partibeteckningen.

Ett parti kan även begära avregistrering av partibeteckningen hos Valmyndigheten.

Ändra eller avregistrera partibeteckning

Om du vill överklaga ett beslut

Valmyndighetens beslut att registrera partibeteckning kan överklagas av ”den som beslutet angår”. Det kan till exempel vara ett annat parti som redan registrerat en partibeteckning med liknande.

Det är Valprövningsnämnden som avgör om den som överklagar har rätt att överklaga.

Det är också Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet och meddelar beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplats

Vill du överklaga ett beslut om registrering av partibeteckning ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast 3 veckor efter att beslutet meddelats i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats..