Publicerad: 27 februari 2024

Huvudinnehåll start

Valsedelns utseende

Här följer en beskrivning av namnvalsedelns olika delar och hur de ser ut. Valsedlar har ett utseende och layout som är bestämd i lag.

En namnvalsedel innehåller följande delar. Läs mer under respektive rubrik:

1.Partibeteckningen på valsedeln

Partibeteckningen skrivs ut centrerad på valsedeln. Har partiet en registrerad partibeteckning är det den som trycks på namnvalsedeln. Om partiet istället har en anmälan om deltagande för en viss partibeteckning så är det den som trycks. En partibeteckning kan utgöra och/eller innehålla en symbol.

Om partibeteckningar

Partibeteckningar som inte innehåller symbol eller andra föreställande delar – till exempel ett visst typsnitt eller färg – trycks i typsnittet Open Sans, i svart tryck. Storleken på typsnittet beror på hur långt partiets namn är. Om partibeteckningen inte får plats på en rad skrivs den ut på två rader.

Typsnitt: Open Sans. Storlek: Maximum 30 punkter, minimum 12 punkter

Exemplet visar hur partibeteckningen är centrerad på valsedeln.

Partibeteckningen, med eller utan symbol, är centrerad i övre delen på valsedeln.

2. Förklarande text om personröstning och anmälda kandidater

Under partibeteckningen finns en förklarande text som beskriver hur väljaren gör för att personrösta. Texten är olika beroende på om partiet har anmält sina kandidater eller inte.

 • För partier med registrerad partibeteckning som har valt att anmäla sina kandidater står det: ”Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.”
 • För partier som inte har anmälda kandidater står det: ”Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Du kan endast personrösta på en kandidat som samtyckt till att kandidera. Om du skriver till flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.”

Typsnitt: Open Sans. Storlek: 8 punkter

Förklaringstexten för personröstning ser olika ut beroende på om partiet har anmält kandidater eller inte.

Instruktionen för personröstning på valsedeln ser olika ut beroende på om partiet anmält sina kandidater (exemplet till vänster) eller inte (exemplet till höger).

3. Kandidater, nummer och kryssrutor

Så här är kandidatlistan ordnad:

 • Totalt får maximalt 72 kandidater plats på framsidan och baksidan av valsedeln, under förutsättning att varje kandidat endast upptar en (1) rad. Detta på grund av utrymmena för respektive uppgifter som är fastställda i valförordningen. 
 • Om en kandidatuppgift överstiger det antal tecken som får plats på en rad så bryts raden automatiskt. Hur många tecken som får plats på raden beror på aktuell fontstorlek. Radbrytning görs vid blanktecken och inte mitt i ett ord eller namn.
 • På valsedlar som innehåller kandidatnamn på både fram- och baksida trycks ordet "VÄND" och en pil längst ner på framsidan. Av hänsyn till att valsedlarna ska vara läsbara för väljarna är 6,6 punkter minsta möjliga storlek på kandidatnamnens typsnitt.
 • Ordningsnummer skapas automatiskt och skrivs ut till vänster om kandidatuppgifterna. Före varje kandidats ordningsnummer placeras en kryssruta.

Typsnitt och storlek

Teckenstorleken styrs som huvudregel av hur stor plats kandidatlistan tar på valsedeln:

 • 1–21 kandidatrader: uppgifterna skrivs med Open Sans, 9,4 punkters storlek, på valsedelns framsida.
 • 22–26 kandidatrader: uppgifterna skrivs med Open Sans, 7,6 punkters storlek, på valsedelns framsida.
 • 27–63 kandidatrader: uppgifterna skrivs med Open Sans, 7,6 punkters storlek. Maximalt 26 rader på framsidan och 37 på baksidan. Överstiger antalet kandidatrader 26 skapas en baksida. Sidbrytningen anpassar så att valsedelns baksida innehåller minst två kandidatnamn. Detta för att en kandidat inte ska stå ensam på baksidan.
 • 64–72 kandidatrader: Uppgifterna skrivs med Open Sans, 6,6 punkters storlek. Maximalt 30 rader på framsidan och 42 rader på baksidan.

Exempel: Har partiet 1–21 kandidater får max 30 tecken i förnamnet, 60 tecken i efternamnet samt 100 tecken på övriga uppgifter plats.

Lägger man till för många tecken så varnar programmet att uppgifterna tar upp fler än två rader.

Ordningsnummer och kryssrutan skrivs i samma typsnittsstorlek som kandidatuppgifterna. Vissa avvikelser från ovanstående kan förekomma, men styrs automatiskt av systemet.

4. Övriga uppgifter

Valbeteckning

Valbeteckning skrivs med versaler centrerat högst upp på valsedeln: VAL TILL RIKSDAGEN, VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE, VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE eller VAL TILL EUROPAPARLAMENTET.

Typsnitt: Open Sans, fet, Storlek: 10 punkter

Signallinjer

Signallinjer gör att man genom valkuvertets öppning, utöver att titta på valsedelns färg, kan avgöra vilket val valsedeln gäller då det är flera val samtidigt. På valsedlar för riksdagsval är det två signallinjer, på regionfullmäktigeval en signallinje och på valsedlar till kommunfullmäktigeval samt val till Europaparlamentet inga signallinjer.

Valkretsbeteckning

På varje namnvalsedel ska det framgå vilken valkrets kandidaterna kandiderar i. Beställaren av valsedlar anger själv i beställningen vilken eller vilka valkrets(ar) valsedeln är avsedd för. Observera att valsedeln är giltig i hela kommunen eller regionen även om endast en valkrets skrivs ut på valsedeln. Om partiet angivit att valsedeln för riksdagsval är en så kallad rikslista, det vill säga att valsedeln ska gälla i hela landet och inte bara i en specifik riksdagvalkrets, så anges "hela landet".

Typsnitt: Open Sans, fet, Storlek: 8 punkter

Listtypsbeteckning

Listtypsbeteckning är en unik kod för varje lista som trycks centrerat längst ner på valsedeln. Den består av partikod och listnummer. Partikoden är det unika nummer som varje parti tilldelats. Koden är enbart en administrativ kod och har ingen betydelse för partiet eller partinamnet.

Typsnitt: Open Sans, Storlek: 11 punkter

Valsedlar till kommunfullmäktige är vita och saknar så kallade signallinjer på sidan.

Valsedel till kommunfullmäktige är vit och saknar signallinjer.

Valsedel till regionfullmäktige har en så kallad signallinje på sidan som tillsammans med valsedelns blå färg visar att den gäller just valet till regionfullmäktige.

Valsedel till regionfullmäktige är blå och har en signallinje.

Valsedel till riksdagen har två så kallade signallinjer på sidan som tillsammans med valsedelns gula färg visar att den gäller just riksdagsvalet.

Valsedel till riksdagen är gul och har två signallinjer.

Valdatasystemet Valid skapar valsedeln

Vårt valdatasystem Valid är programmerat för att skapa valsedlar efter partiets beställning och utifrån fastställda regler i vallagen och valförordningen.

Valmyndigheten tillhandahåller alla valsedlar som ska användas vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Partier beställer dem genom länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer ni dem genom Valmyndigheten.

Lag och förordning

Namnvalsedlars utformning och layout fastställs i

 • vallagen (SFS 2005:837)
 • valförordningen (SFS 2005:874)