Preliminärt valresultat

Här får du veta hur den preliminära rösträkningen går till och när det preliminära valresultatet presenteras.

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen efter att vallokalerna stängt, dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen.

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där.

Förtidsrösterna läggs ner i valurnan

Först kontrolleras alla förtidsröster och röstkortet separeras från valkuverten. De godkända förtidsrösterna läggs ner i valurnan på samma sätt som om personen var på plats och röstade. Det markeras i röstlängden att personen har röstat.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i valurnan töms en valurna i taget och rösterna räknas. Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige räknas rösterna i följande ordning:

  1. valet till riksdagen,
  2. valet till kommunfullmäktige,
  3. valet till regionfullmäktige.

Vid val till Europaparlamentet är det oftast bara det valet som ska räknas och därför finns det bara en valurna.

Om det sker en kommunal folkomröstning samtidigt som allmänna val räknas dessa röster sist.

Endast större partier redovisas

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat innan det är alltför sent räknar och rapporterar de endast rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas gemensamt. Dessa partiers röster redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Personrösterna räknas inte i den preliminära rösträkningen.

Resultatet rapporteras på val.se

När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar resultaten i Valmyndighetens system som sammanställer en preliminär röstfördelning mellan partierna. När flertalet valdistrikt är klara med sin räkning beräknar Valmyndigheten även en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Resultatet visas direkt på val.se. Valmyndigheten levererar även valresultatet löpande direkt till flera nationella medier.

Preliminär mandatfördelning vid val till Europaparlamentet

Vid val till Europaparlamentet presenterar Valmyndigheten inga siffror förrän röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad. Vanligtvis stänger den sista vallokalen i Europa ett par timmar efter att vallokalerna har stängt i Sverige. En stor andel av de svenska rösterna har då redan hunnit räknas, vilket ofta innebär tillräckligt med underlag för att direkt presentera både röstfördelning och en preliminär mandatfördelning på val.se.

Preliminär mandatfördelning vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valkvällen beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis beräknas och redovisas den första preliminära mandatfördelningen för riksdagsvalet cirka klockan 23.00 på kvällen. Resultatet visas direkt på val.se.

Efter att rösterna i riksdagsvalet räknats i vallokalerna fortsätter de med räkning av röster i valet till kommunfullmäktige och därefter regionfullmäktige.

Rösterna lämnas över till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen och överlämnas till valnämnden i kommunen. Kommunens valnämnd lämnar därefter över rösterna till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.

Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Förtidsrösterna granskas och röster läggs i valurnor

Valnämnden börjar med att granska förtidsrösterna på samma sätt som på valdagen. Röstkortet separeras från valkuverten och de godkända förtidsrösterna läggs ner i respektive valurna för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det markeras i röstlängden att personen har röstat.

Valnämnden granskar också de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen. En förtidsröst som underkänts av röstmottagarna kan komma att godkännas av valnämnden.

Vid uppsamlingsräkningen finns en valurna per valkrets i kommunen och per val.

Valurnan töms och rösterna räknas

När alla förtidsröster lagts ner i respektive valurna töms en valurna i taget och rösterna räknas. Därefter börjar själva rösträkningen. Den går till på samma sätt som på valnatten. Partiernas röster räknas ihop och rapporteras på liknande sätt som på valnatten.

Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt

Vid valnämndens preliminära rösträkning läggs rösterna ihop i ett uppsamlingsdistrikt, istället för att räknas per valdistrikt.

Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en hel kommun om kommunen inte är valkretsindelad.

Rösterna räknas på detta sätt för att valhemligheten inte ska röjas, det vill säga det ska inte gå att utläsa vem som röstat på vilket parti.

Rösterna skickas till länsstyrelsen

När räkningen är klar läggs valsedlarna in i speciella säkerhetspåsar som klistras igen. Valnämnden lämnar över rösterna till länsstyrelsen.