• Start
  • Press
  • Följ rösträkningen i de allmänna valen 2022

Följ rösträkningen i de allmänna valen 2022

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Under valdagen är vallokalerna öppna kl. 08-20. När vallokalerna har stängt påbörjar röstmottagarna i vallokalerna den preliminära rösträkningen. Den preliminära rösträkningen fortsätter sedan under onsdagen efter valdagen. Länsstyrelsernas slutliga rösträkning påbörjas dagen efter valdagen.

Följ rösträkningen på vår webbplats

Valmyndigheten sammanställer löpande de röster som har räknats och resultaten från både den preliminära och slutliga rösträkningen går att följa på vår webbplats val.se

Ett första preliminärt resultat på valkvällen

När röstningen har avslutats på valdagen den 11 september påbörjas den preliminära rösträkningen i vallokalerna. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som levererats till vallokalen för att räknas där. Det preliminära resultatet rapporteras löpande och går att följa på vår webbplats val.se. Valmyndigheten gör också en preliminär mandatfördelning under kvällen.

Följ den preliminära rösträkningen på valkvällen och onsdagsräkningen här Länk till annan webbplats.

Den preliminära rösträkningen fortsätter den 14 september

Onsdagen efter valdagen, den 14 september, räknar valnämnderna de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen och det preliminära resultatet från valnatten uppdateras. Denna räkning kallas för onsdagsräkningen. Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även sent inkomna röster från utlandet. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen. Rösterna räknas i uppsamlingsdistrikt istället för valdistrikt för att valhemligheten inte ska röjas. Det preliminära resultatet från valnatten uppdateras löpande under räkningen och går att följa på vår webbplats val.se. När valnämnderna är färdiga med onsdagsräkningen överlämnas rösterna till länsstyrelserna för slutlig rösträkning.

Följ den preliminära rösträkningen på valkvällen och onsdagsräkningen här Länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen påbörjas den 12 september

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga deltagande partier och även personröster. Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga. Det slutliga valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen. Cirka två veckor efter valdagen väntas alla valresultat i val till region- och kommunfullmäktige vara färdigräknade och fastställda. Vi sammanställer löpande de röster som har räknats och resultatet går att följa på vår webbplats val.se precis som under den preliminära rösträkningen.

Följ den slutliga rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Tider för rapporteringen på valdagen

Vallokalerna stänger för röstning kl. 20 på valdagen och då påbörjas den preliminära rösträkningen. I varje vallokal räknas först riksdagsrösterna, därefter fortsätter man att räkna rösterna till kommunfullmäktige och sedan regionfullmäktige. Det går inte att på förhand säga när valdistrikten kommer att rapportera in sina preliminära resultat under valnatten. Cirka kl. 23.00, eller när tillräckligt många distrikt har rapporterat, brukar vi publicera en första preliminär mandatfördelning mellan partier i riksdagen (som därefter uppdateras så länge den preliminära rösträkningen pågår). För övriga val publicerar vi de första preliminära mandatfördelningarna när de inrapporterade valdistrikten täcker minst 75 procent av antalet röstberättigade.

Det preliminära resultatet innehåller inga personröster

Det preliminära valresultatet innehåller endast antal röster per rapportparti (partier som förväntas kunna ta mandat). Inga personröster räknas eller redovisas i den preliminära rösträkningen. Vid länsstyrelsernas slutliga rösträkning som påbörjas den 12 september räknas och redovisas röster på samtliga partier som har anmält deltagande i valet och även personröster.

Rapportpartier beslutade inför riksdagsvalet 2022

Resultatet kan uppdateras ända fram till fastställande

Resultatet från den preliminära rösträkningen är ett preliminärt resultat som ger en preliminär bild av valresultatet. Under den slutliga rösträkningen räknas och kontrolleras varje röst, dvs. valsedel, flera gånger. Där kan det bli korrigeringar, men det kan också upptäckas felregistreringar.

Det slutliga resultatet för riksdagen presenteras först när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare och fastställa valresultatet. Fram till dess kommer röstfördelningen att uppdateras löpande. Det slutliga valresultatet för riksdagsvalet väntas fastställas cirka en vecka efter valdagen.

När länsstyrelserna har räknat färdigt rösterna i riksdagsvalet fortsätter de att räkna rösterna i val till kommun- och regionfullmäktige. Valresultaten för samtliga kommun- och regionfullmäktigeval väntas vara fastställda cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen sker manuellt över hela landet

Det svenska valsystemet ser ut som det gör för att garantera ett korrekt valresultat. Det är ett decentraliserat system som har inbyggda kontrollstationer på flera nivåer. Utbildad personal räknar alla röster, det vill säga valsedlar, flera gånger. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. Valsedlarna sparas hos länsstyrelsen och kan räknas om flera gånger om det skulle behövas.

Resultatfiler från rösträkningen

Valmyndigheten tillhandahåller resultatfiler från rösträkningen i realtid på myndighetens webbplats val.se. Valmyndigheten ger även ett antal medier möjlighet att i realtid få ta del av exakt samma resultatfiler via annan kanal. Att Valmyndigheten levererar resultatfiler direkt till media är ett komplement till vår egen resultatpresentation på myndighetens webbplats, vilket innebär en ökad förmåga att presentera valresultat vid eventuella störningar.

Leveransen kräver både administration och manuell hantering från Valmyndigheten, varför Valmyndigheten har avgränsat erbjudandet till ett antal nationella och rikstäckande medier. Vid valen 2022 kommer SVT, TV4, Aftonbladet, Bonnier News och TT Nyhetsbyrån att få resultatfiler från rösträkningen levererade till sig direkt från Valmyndigheten.

Övriga medier kan ta del av resultatfiler i realtid med exakt samma information och uppdateringsfrekvens i vår valpresentation för valen 2022 på val.se. Dessa filer kan fritt användas för egen rapportering, under förutsättning att Valmyndigheten omnämns som källa.

Mer om leverans av resultatfiler direkt till media

Teknisk beskrivning av resultatfiler

Jämförelse av valresultat mellan 2018 och 2022

En skillnad mot tidigare val är att vi inte kommer att ha några jämförelser mot föregående val i resultatfilerna som genereras i realtid eller i valpresentationen. Valpresentationen kommer att visa resultat på valområdes-, valkrets- och valdistriktsnivå, men inga nivåer mellan eller över dessa.

Resultat på kommunnivå visas därmed bara om kommunen är ett valområde, en valkrets eller ett valdistrikt. Riksdagsresultatet kommer att presenteras för Stockholms, Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner eftersom de är riksdagsvalkretsar, men inte för övriga kommuner.

Utöver valpresentationens uppdateringar i realtid kommer Valmyndigheten i efterhand att göra ytterligare sammanställningar av resultatet för valet till riksdagen. Dessa sammanställningar sker i Excelark som publiceras på val.se.

  • Jämförelse mot 2018 avseende mandatfördelning och andel röster per parti, på riksnivå och riksdagsvalkretsnivå
  • Andel röster per parti och kommun

Excelark för det preliminära resultatet för riksdagsvalet från valkvällen finns publicerat på sidan med rådata och statistik.

Rådata och statistik

Valmyndigheten har tagit fram ett antal rekommendationer och underlag till medier som vill göra valresultatjämförelser mellan 2018 och 2022. Valmyndigheten har också sammanställt en fil med uppgift om vilka valdistrikt som är jämförbara mellan 2018 och 2022.

Valmyndighetens rekommendationer och underlag vid jämförelser av valresultat 2018 och 2022