Publicerad: 17 maj 2022

Rösträkning och valresultat

Valresultat

Valnattsresultat

Efter att röstningen avslutats på valdagen öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång. När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten preliminära mandatfördelningar.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. Även personrösterna för alla kandidater räknas denna gång. Sen sker den slutliga mandatfördelningen mellan partier, då även ledamöter och ersättare utses.

Vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet beräknas det slutliga resultatet vara klart en vecka efter valdagen. Vid val till riksdag, region och kommun, räknas riksdagsvalet först. Därefter räknas rösterna för valen till kommunfullmäktige och slutligen rösterna för regionfullmäktige.

Samtliga resultat beräknas vara publicerade ungefär tio dagar efter valdagen på www.val.se.

Direktrapportering på val.se

Resultaten från vallokalerna visas direkt på www.val.se och i media. Även den slutliga rösträkningen visas på www.val.se.

Mandatfördelning och spärrar

När alla röster är räknade fördelas först mandaten mellan partierna. Därefter fastställs vilka som blir ledamöter. Ledamöter utses i första hand genom personkryss. När inga fler kandidater kan utses genom personkryss tillsätts resterande platser utifrån den ordning kandidaterna står på valsedlarna.

Riksdagen

Endast de partier som får minst fyra procent av rösterna i hela landet får vara med i fördelningen av mandat till riksdagen. Undantaget är om ett annat parti får minst tolv procent av rösterna i en valkrets. Det partiet deltar då i fördelningen av mandat enbart i den aktuella valkretsen.

Totalt 349 mandat ska fördelas, av dessa är 310 fasta och 39 utjämningsmandat. Utjämningsmandaten syftar till att skapa en så proportionell fördelning av mandaten som möjligt, sett till hela riket.

För att kunna bli invald på personröster till riksdagen ska kandidaten ha fått personkryss på minst fem procent av partiets valsedlar i valkretsen.

Region- och kommunfullmäktige

Vid val till regionfullmäktige fördelas mandaten mellan de partier som fått minst tre procent av rösterna i hela regionen.

I fördelningen av mandat till kommunfullmäktige måste ett parti ha fått minst 3 procent av rösterna för kommuner som är valkretsindelade och 2 procent för kommuner som inte är valkretsindelade.

För att bli invald på personröster till kommun- eller regionfullmäktige krävs personkryss på fem procent av partiets röster i valkretsen, dock minst 100 stycken för val till regionfullmäktige och 50 stycken för val till kommunfullmäktige.

Europaparlamentet

Endast de partier som får minst fyra procent av rösterna i hela landet får vara med i fördelningen av mandat till Europaparlamentet. Parlamentet har max 751 mandat och antal mandat baseras på varje medlemslands befolkningsstorlek.

För att kunna bli invald på personröster till Europaparlamentet ska kandidaten ha fått personkryss på minst fem procent av partiets valsedlar i hela Sverige.

Lag och ordning

Valmyndigheternas uppgifter och valets genomförande regleras i huvudsak i vallagen och valförordningen.

Ordning vid röstmottagningen

Det är röstmottagarnas ansvar att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen, röstningslokalen och bland valsedlarna. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst.

Om någon tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, bör det i första hand påpekas för röstmottagarna. Även kommunens valnämnd kan kontaktas.

Överklaga valresultatet

Den som anser att fel eller misstag har begåtts som påverkat valresultatet kan överklaga utgången av valet. Överklagandet ska skickas till Valprövningsnämnden.

Vad är olagligt?

Brott som ska anmälas till polisen är till exempel om någon

  • ger eller tar emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls
  • tar reda på hur någon har röstat eller
  • försöker hindra valet eller förvanska resultatet.