• Start
  • Press
  • Projekt för att stärka nationellt valnätverk avslutat

Publicerad: 8 december 2022

Projekt för att stärka nationellt valnätverk avslutat

Valmyndigheten har med stöd av medel från Europeiska unionen bedrivit ett projekt under 2021 och 2022 för att inrätta ett nytt permanent nationellt valnätverk. Valnätverket inrättades i oktober 2021 och består nu av Valmyndigheten, länsstyrelserna, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Valmyndigheten arbetar med att stärka skyddet av allmänna val i Sverige. Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget men också ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val och tidigare påverkansförsök. Vi har inför och under årets val haft en nära och aktiv samverkan inom det nationella valnätverket för att stärka den nationella förmågan att förebygga, identifiera och hantera antagonistiska hot mot valgenomförandet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Sedan det nationella valnätverket inrättades så har nätverket sammanträtt regelbundet för att stärka samverkan avseende skyddet av allmänna val. Valmyndigheten har utbildat och övat nätverket vid 12 tillfällen hittills. Deltagarna har utbildats i valgenomförande och nätverket har kartlagt kritisk infrastruktur, analyserat hotbilder samt övat på att identifiera och möta olika typer av hot mot genomförandet av allmänna val. Under det gångna året har nätverket fokuserat på tre tematiska områden; informationspåverkan, fysisk säkerhet och cybersäkerhet.

Under en period nära inpå, under och efter valet så hade de deltagande myndigheterna dagliga arbetsmöten för att samordna det operativa arbetet och etablera en gemensam lägesbild avseende valgenomförandet.

– Samarbetet fungerade väldigt bra och bidrog till att lösa uppkomna händelser på ett effektivt sätt. Särskilt de scenario-baserade övningarna med efterföljande praktiska förberedelser bidrog till att vi hade etablerade rutiner för att hantera uppkomna utmaningar, till exempel cyberangreppen mot Valmyndighetens webbplats under valhelgen, säger Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet på Valmyndigheten.

Efter valet har de deltagande myndigheterna utvärderat arbetet och slutsatsen är att projektet varit framgångsrikt och lagt en grund för fortsatt samarbete. Samtidigt är det tydligt att det fortsatt finns behov av att ytterligare stärka förmågan att förebygga, identifiera och möta antagonistiska hot mot valgenomförandet i en tid då utmaningarna blir allt mer komplexa i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Nästa möte för det nationella valnätverket är i januari 2023 då en generell inriktning för arbetet fram till EU-valet 2024 ska tas fram.

Mer info om det nationella valnätverket


EU-flaggan

Detta projekt är delfinansierat av Europeiska unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.