• Start
  • Press
  • Valmyndighetens årsrapport för 2021

Publicerad: 21 februari 2022

Valmyndighetens årsrapport för 2021

I dag har Valmyndigheten lämnat sin årsrapport till regeringen som redogör för verksamhetens arbete och kostnader för 2021. Utvecklingen av ett nytt IT-stöd för valadministrationen har fortsatt stå i fokus.

Under 2021 har inga nationella val genomförts. Däremot genomfördes val till Sametinget och fem kommunala folkomröstningar. I årsrapporten framgår det att Valmyndigheten har lagt ner mycket tid och resurser på utvecklingen av ett nytt IT-stöd för valadministrationen. Arbetet har pågått tillsammans med värdmyndigheten Skatteverket sedan 2017 och syftet är att åstadkomma en modernisering med ett bredare användningsområde samt ökad robusthet och säkerhet.

Fler vägledande ställningstaganden i rättsliga frågor

Valmyndigheten har under året fortsatt det arbete som påbörjades 2020 med att ta fram vägledande ställningstaganden. Ställningstaganden tas fram för frågor där det finns ett behov av en likartad hantering eller där rättsläget är diffust. Syftet är att skapa förutsättningar för en tydligare och mer likartad hantering inom valadministrationen.

Utvecklad kommunikation med valadministrationen

Under 2021 har Valmyndigheten också utvecklat och driftsatt en ny webbplats för valadministrationen, valcentralen.val.se. Valcentralen ska vara Valmyndighetens huvudsakliga kanal för att kommunicera med kommuner, länsstyrelser och utlandsmyndigheter. Valmyndigheten har även genomfört en nationell valkonferens för valadministrationen tillsammans med SKR i syfte att skapa samsyn, ge ökad kunskap och inspiration och bidra till ökad kvalitet i valgenomförandet vid valen 2022.

Arbete med stärkt valsäkerhet

Valmyndigheten bedriver också ett arbete för att stärka skyddet av allmänna val med stöd av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under 2021 har projektet bland annat lanserat en digital utbildning i valsäkerhet för valadministrationen och säkerhetsmyndigheterna, samt påbörjat ett arbete med att stärka valadministrationens incidentrapportering vid val.

Under 2021 har Valmyndigheten också etablerat ett permanent nationellt valnätverk i samarbete med länsstyrelserna, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Valnätverket kommer inför valen 2022 att genomföra utbildningar och övningar för att stärka den nationella förmågan att förebygga, identifiera och hantera antagonistiska hot mot genomförandet av allmänna val.

Ladda ner årsrapporten

Valmyndighetens årsrapport för 2021 Pdf, 847 kB.