• Start
  • Press
  • Valsystemet är i stort behov av förändring

Publicerad: 15 februari 2023

Valsystemet är i stort behov av förändring

Den 11 september 2022 gick det svenska folket till val. Ett val som präglades av problem som har förutspåtts i förväg från Valmyndigheten och övriga valadministrationen. Valmyndigheten ser ett valsystem i stort behov av förändringar och i en betydligt snabbare takt än vad som skett hittills. Det konstaterar myndigheten i sin erfarenhetsrapport från 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige som i dag överlämnas till regeringen.

– För att värna förtroendet för det svenska valsystemet och bevara den stabila grund som valsystemet vilar på är det viktigt att öka utvecklingstakten. Vi har i flera års tid framfört förbättringsförslag på en rad områden, men inget av förslagen har lett till konkreta förändringar. Om inte valsystemet underhålls löpande så äventyrar det säkerheten i systemet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

De största och viktigaste behoven av förändringar som Valmyndigheten ser 2023 är:

  • Att valsedelssystemet ses över. Syftet är att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system som ökar säkerheten i svenska val och bibehåller det höga förtroende som finns för valgenomförandet.
  • Att ställa högre krav på partier som ställer upp i svenska val, i syfte att tydliggöra för väljarna vilka partier som reellt vill och kan representera i de beslutande församlingarna.
  • Att regelverket för utlandsröstningen förändras. Syftet är att minska antalet underkända och för sent inkomna brevröster.
  • Att det påbörjade säkerhetsarbetet med att skydda valens genomförande kan fortsätta genom att resurser tillförs Valmyndigheten för att hantera incidentrapportering och säkerhetsarbete samlat för hela valadministrationen.
  • Att Valmyndigheten ges viss föreskriftsrätt vad gäller genomförande av och säkerhet vid röstmottagning och rösträkning. Syftet är att öka rättssäkerheten för väljarna och effektivisera arbetet för valadministrationen.

Behoven är inte nya, utan merparten av dem har lyfts fram i tidigare erfarenhetsrapporter.

– Valsedelssystemet är den allra viktigaste frågan att prioritera i närtid. Så länge Sverige har en stor mängd olika valsedlar som presenteras och distribueras på olika sätt så kommer en rad problem att uppstå. Mängden valsedlar gör det också svårt för väljarna att hitta i röstningslokalerna och bidrar till köbildning. Vi vill att det ska vara enkelt för väljarna att rösta. Regeringen har i Tidöavtalet aviserat en parlamentarisk översyn av systemet med partispecifika valsedlar. Den översynen behöver nu tillsättas omgående och bedrivas med hög hastighet för att hinna få fram väl genomarbetade förslag i tid till de allmänna valen 2026, säger Anna Nyqvist.

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från 2022 års val

Bakgrundsinformation

I erfarenhetsrapporten beskrivs Valmyndigheten erfarenheter och insamlade synpunkter från länsstyrelser, kommuner, utlandsmyndigheter och partier på genomförandet av 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Fokus är ett antal områden som behöver förbättras, i syfte att öka säkerhet, effektivitet och rättssäkerhet i processen. Den nya lagstiftningen som innebär avskärmade valsedlar har särskilt följts upp och beskrivs.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se